Protokoll utskottssammanträde 2005/06:21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:21

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21

 

DATUM

2006-03-23

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Protokollen från utskottets sammanträden den 14 och 16 mars 2006 godkändes.

§ 2

Ärendebehandling för ev. yttrande
Utskottet upptog till fortsatt behandling framställning till riksdagen 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid.

Utskottet beslutade att avge yttrande till konstitutionsutskottet i form av protokollsutdrag. Se bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Ärendebehandling
Utskottet upptog till behandling, för ev. yttrande till konstitutions-utskottet, proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande samt motionerna

2005/06:
K13 av Gustav Fridolin m.fl. (mp),
K14 av Kerstin Lundgren m.fl. (c).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Ärendebehandling
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:76 Kärnsäkerhet och strålskydd.

Ett inkommet yttrande från näringsutskottet, i form av protokollsutdrag, anmäldes.

Utskottet beslutade att för behandling ta emot motion 2005/06:Fi316 från finansutskottet.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 5

Extra föredragande till utskottet
Utskottet beslutade att ämnessakkunnig Karin Berkestad, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, skall tjänstgöra som specialföredragande fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 maj 2006. Kansliet kommer i övrigt att förstärkas med en handläggare från RUT, Eva Benson, under tiden april-juni.

§ 6

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 7

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 4 april 2006 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 4 april 2006Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:21

 

§ 1

§ 2-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande


Miljö- och jordbruksutskottet                      2006-03-23                         Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga till protokoll 2005/06:21  § 2

 

Utskottet beslutar avge följande yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagskommitténs framställning Riksdagen i en ny tid.

 

Som Riksdagskommittén framhåller är det enklaste sättet att åstadkomma en utjämning i arbetsbelastningen att hitta ärendegrupper som direkt kan flyttas från hårt belastade

utskott till något eller några av de minst belastade. Samtidigt kan konstateras att indelningen i utgiftsområden och önskan att hålla samman beredningen av lagstiftnings- och budgetärendena inom de olika sakområdena utgör en begränsande faktor i möjligheten att  göra en sådan omfördelning. Bland de ärendegrupper som skulle kunna flyttas till andra utskott finns dock bl.a. strålskydd och kärnsäkerhet. Som framhålls i betänkandet har försvarsutskottet redan i dag en central roll i riksdagens hantering av sårbarhetsfrågorna. Om man ytterligare vill stärka och markera denna roll kan till utskottets beredningsområde föras ansvaret för de områden där särskilda myndigheter inrättats för hanteringen av sårbarhetsfrågor. Ärendegrupper som bör vara aktuella att tillföra är sådana som gäller skyddet mot olyckor eller som syftar till att göra den samhällsviktiga infrastrukturen mindre sårbar. Utskottet tillstyrker med det anförda förslaget att till försvarsutskottet föra beredningen av ärenden rörande kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd.

 

När det gäller arbetet med EU- frågor hänvisas till utskottets yttrande till Riksdagskommitténs referensgrupp för EU-frågor den 11 mars 2004.   

 

Riksdagskommitténs framställning föranleder i övrigt inga kommentarer från utskottets sida.


 

 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2006-03-23

Bilaga 3

till protokoll

2005/06:21

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Dnr

 

Skrivelse från Andjelko Milic

 

2706-05/06