Protokoll utskottssammanträde 2005/06:23

Skatteutskottets protokoll 2005/06:23

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23

 

DATUM

2006-05-18

TID

10.00 – 10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2005/06:22.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Gunnar Andrén (fp) anmälde en ny punkt till föredragningslistan, se § 8 nedan.

 

§ 3

Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:153 Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU26.

 

§ 4

Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning jämte motioner.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU31.

Anmäldes reservationer av m, fp, kd och c att avlämnas senast fredagen den 19 maj kl. 14.00.

 

§ 5

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn jämte motion.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU30.

Anmäldes reservationer av m, fp, kd och c att avlämnas senast fredagen den 18 maj kl. 14.00.

 

§ 6

Skatt på flygresor

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:190 Skatt på flygresor jämte motioner samt trafikutskottets yttrande 2005/06:TU6y.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU34.

Anmäldes reservation av m, fp, kd och c att avlämnas senast måndagen den 22 maj kl. 13.00.

 

 


 

§ 7

Vissa ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229)

Föredrogs fråga om initiativ om vissa ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229).

Utskottet beslutade att inhämta först Skatteverkets och därefter Lagrådets yttrande över det lagförslag som redovisas i kansliets promemoria den 17 maj 2006 om vissa ändringar i inkomst-skattelagen.

 

I avvaktan på Skatteverkets och Lagrådets yttranden bordlades ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Förslag till utskottsinitiativ

Gunnar Andrén (fp) föreslog att skatteutskottet genom ett initiativ väcker ärende för beslut av riksdagen att uppjustera beloppsgränsen avseende skattefrihet vid bär-, svamp- och kottplockning.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 30 maj kl. 08.15.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:23

 

§ 1–

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)*

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 21/5 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2006-04-27


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:23

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

e-post: Mats Lindh

Dieselskatten

 

Kopia f.k. från Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

Remisslista ang. Skatteverkets promemoria – Ändringar i skattebeslut i efterhand samt

återföring av avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder