Protokoll utskottssammanträde 2005/06:24

Skatteutskottets protokoll 2005/06:24

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24

 

DATUM

2006-05-30

TID

08.15 – 08.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

 

§ 1

Ordföranden hälsade Barbro Feltzing (mp) varmt välkommen tillbaka från sin ledighet.

 

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2005/06:23.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, EU-material, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

Anmäldes även inkommet EU-material, se bilaga 3.

 

§ 3

Uppräkning av beloppsgränsen avseende skattefrihet vid bär-, svamp- och kottplockning

Fortsattes behandlingen av förslag till utskottsinitiativ.

Sedan vice ordföranden förklarat att Folkpartiet återtar sitt förslag till initiativ för att i stället på annat sätt verka för att regeringen lägger fram förslag som förbättrar möjligheterna till överlevnad för svensk bärnäring beslutade utskottet avskriva förslaget  till utskottsinitiativ. Samtidigt beslutade utskottet att hålla en kort hearing med någon från Finansdepartementet som är insatt i bärnäringens förhållanden nästa sammanträde torsdagen den 1 juni 2006.

 

§ 4

Vissa skattefrågor rörande statsråden

Fortsattes behandlingen av förslag till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 juni kl. 08.15.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Susanne Eberstein

 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:24

 

§ 1–

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           

                                                                                           2006-05-22


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:24

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Meddelande om riksdagsbeslut m.m. 2005/06:44:

Barbro Feltzing (mp) återtar sin plats i riksdagen fr.o.m. den 22 maj 2006 och därmed upphör Peter Rådbergs (mp) uppdrag som ersättare

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Peeter Puusepp, Generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg

Flygskatt

 

Vice ordföranden Anna Grönlund Krantz (fp)

Förslag till utskottsinitiativ beträffande uppjustering av beloppsgränsen avseende skatte-

frihet vid bär-, svamp- och kottplockning

 

Lagrådets ytttrande

Vissa skattefrågor rörande statsråden

 

Skatteverkets yttrande

Vissa skattefrågor rörande statsråden

 

 


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 3

till protokoll 2005/06:24

 

 

 

EU-material från kammarkansliet

 

Fakta-PM

 

Beslut om papperslöst tullförfarande

Kommissionen föreslår ett beslut om åtaganden för medlemsstaterna när det gäller elektroniska tullförfaranden. De skillnader som föreligger mellan de olika nationella datasystemen har lett till att fördelarna med den vidtagna harmoniseringar motverkats. Inom EU finns än så länge inte några gemensamma IT-applikationer för tullklarering med undantag för det nya gemensamma transiteringssystemet NCTS.

 

Medlemsstaterna åtar sig att inom vissa tidsgränser upprätta ett antal datasystem för olika delar av tullhanteringen. Inom tre år skall således medlemsstaterna i samarbete med kommissionen upprätta system för import- och exportklarering såväl tullmyndigheterna emellan som mellan dessa och de ekonomiska aktörerna, system för registrering av ekonomiska aktörer, inklusive godkända ekonomiska aktörer, samt system som ger de ekonomiska aktörerna tillgång till den information som krävs för att genomföra import- och exporttransaktioner inom hela gemenskapen. Inom fem år från beslutets ikraftträdande skall ett system upprättas som möjliggör för de ekonomiska aktörerna att insända tulldeklarationerna centralt (s.k. single access point), även om själva tullhanteringen sker i en annan medlemsstat. Slutligen skall medlemsstaterna i samarbete med kommission sex år efter beslutets ikraftträdande upprätta system (s. k. single window) som möjliggör för de ekonomiska aktörerna att lämna all information som krävs för import- eller exportklarering till tullmyndigheterna, även då de aktuella uppgifterna krävs enligt annan lagstiftning än tullagstiftningen.

 

En ny tullkodex utgör en nödvändig rättslig grund för genomförandet av förslaget om en papperslös miljö för tullen och handeln och medför ändringar av de svenska tullbestämmelserna. Det fordras en anpassning av Sveriges nationella datasystem vilket medföra stora kostnader, beroende på vilka lösningar som väljs, för såväl myndigheter som näringsliv. Ett utvecklingsarbete pågår för att analysera de kostnadsmässiga konsekvenserna av anpassningen.

 

Sverige välkomnar i stort förslaget som ligger väl i linje med det arbete Sverige sedan länge bedrivit när det gäller elektroniska tullförfaranden. Förslaget stämmer också väl överens med svenska strävanden att förenkla och modernisera tullagstiftningen i syfte att möjliggöra ett fullt utnyttjande av den moderna informationsteknologin. När det gäller de olika tidsgränser som föreslås i förslaget till beslut anser Sverige att de närmare konsekvenserna av dessa tidsgränser måste analyseras ytterligare.

 

Regeringens faktapromemoria 2005/06:FPM68.

 

 

Förordning om modernisering av tullkodex

Den nuvarande tullkodexen har inte reviderats i sin helhet skett sedan den började tillämpas 1994. Kommissionen föreslår nu en ny förordning om gemenskapens tullkodex. Avsikten är att anpassa den nuvarande tullagstiftningen till den förändrade miljö i vilken internationell handel sker. Förslaget är ägnat att förenkla och modernisera tullverksamheten.

 

Tullprocedurerna baseras fortfarande i princip på pappersdokument. Även om elektroniska tulldeklarationssystem på basis av nationella datoriserade lösningar är vanligt förekommande finns inte någon skyldighet att använda sådana system. Tullmyndigheternas traditionella roll att uppbära tullar har förändrats till att tillämpa olika typer av icke-tariffera åtgärder, särskilt då relaterade till skydd och säkerhet samt åtgärder mot immaterialrättsintrång, penningtvätt och drogbekämpning. Andra uppgifter gäller tillämpning av olika åtgärder i fråga om miljö, hälsa och konsumentskydd liksom uppbörd av mervärdesskatt och punktskatter. Kommissionens förslag innehåller i huvudsak följande förändringar.

 

En uppdragsbeskrivning införs i vilken tullförvaltningarnas roll och mål beskrivs och där det fastställs att tullagstiftningen inkluderar tulltaxan.

 

Principen om elektroniska deklarationer och elektroniskt datautbyte mellan tullmyndigheterna införs, liksom också en rättslig grund för utbyte av ytterligare uppgifter mellan de ekonomiska aktörerna och tullmyndigheterna.

 

Reglerna om ombud föreslås ändrade så att de hittillsvarande restriktionerna tas bort eftersom de inte anses förenliga med en elektronisk miljö eller inre marknadens principer.

 

Klarare regler införs om att varje person har rätt att bli hörd innan det fattas ett beslut till nackdel för personen ifråga. Det klargörs också att flera personer får begära och kan omfattas av ett beslut och att beslut är giltiga i hela gemenskapen.

 

En viss harmonisering sker när det gäller av tullmyndigheterna beslutade påföljder för överträdelser av tullagstiftningen. Det anges att medlemsstaterna skall fastställa administrativa och straffrättsliga påföljder för överträdelser av gemenskapens tullagstiftning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

 

De administrativa påföljderna skall utformas som antingen en avgift som tas ut av tullmyndigheterna, inbegripet en betalning som gäller i stället för en straffrättslig påföljd eller som en återkallelse, ett upphävande eller en ändring av ett tillstånd som innehas av den berörda personen. Om administrativa påföljder kombineras med straffrättsliga påföljder med samma omständigheter som grund, skall sammanläggningen av dessa påföljder stå i rimligt förhållande till överträdelsen.

 

Reglerna om tullskuld moderniseras och förenklas. Enligt kommissionen bör uppkomst av tullskuld avgöras på objektiva grunder och inte genom graden av försumlighet från den berörda partens sida. Vidare föreslås det i samband med den föreslagna nya ansvarsfördelningen mellan införseltullkontor och importtullkontor att tullskuld normalt skall uppkomma på den plats där den person som är ansvarig för förfarandet eller tillståndshavaren är etablerad.

 

De säkerhetsrelaterade ändringar av kodexen som vidtogs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 inarbetas och konsolideras. Det sker genom införandet av elektroniska deklarationer, elektroniskt datautbyte mellan tullmyndigheterna, särskilt då importkontrollsystemet (ICS) och inrättandet av gemensamma portaler och "single window". Begreppet "godkänd ekonomisk aktör" (Authorized Economic Operator, AEO) införs. En sådan aktör får möjlighet att i största möjliga utsträckning använda förenklingar och, med beaktande av säkerhets- och skyddsaspekter, omfattas av mindre omfattande tullkontroller.

 

Den elektroniska deklarationen blir den normala formen av tulldeklaration. Om tillstånd ges kan en överföring av den elektroniska deklarationen ersättas med tillgång till deklarantens elektroniska system. Styrkande dokument får också inges i elektronisk form, dvs. dokument behöver inte "åtfölja" deklarationen, förutsatt att de är "tillgängliga" för tullmyndigheterna. En deklaration skall inges, registreras och kontrolleras före varornas ankomst och den plats där deklarationen inges behöver inte vara den plats där varorna rent fysiskt befinner sig. Varorna får frigöras på annan plats än den där deklarationen godkänts. Principen om "centraliserad klarering" genomförs alltså. Systemet innebär att en godkänd ekonomisk aktör får inge sin summariska deklaration eller tulldeklaration i elektronisk form från sina lokaler, oavsett i vilken medlemsstat varorna införs i eller lämnar gemenskapen.

 

I tullkodexen intas en portalparagraf rörande tullfrihet och de närmare reglerna intas i tillämpningsföreskrifterna. De tidigare suspensiva arrangemangen har sammanförts och anpassats till övriga godkända tullbehandlingar och grupperats i fyra särskilda förfaranden: transitering (extern/intern), lagring (tillfällig lagring, tullager, frizoner), särskild användning (temporär införsel, användning för särskilda ändamål) och förädling (aktiv/passiv). Förfarandet aktiv förädling (suspensionssystemet) och bearbetning under tullkontroll slås samman och att aktiv förädling (restitutionssystemet) avskaffas.

 

Tullkodexkommittén som är en föreskrivande kommitté omvandlas till en förvaltningskommitté. Den tidsperiod som krävs för rådets antagande av tillämpningsföreskrifter minskas från tre månader till en månad.

 

Föreslaget medför att den svenska tullagen och tullförordningen liksom Tullverkets föreskrifter behöver totalrevideras. Det medför initialt vissa kostnadsökningar för såväl tullmyndigheterna som näringslivet men i förlängningen torde man kunna uppnå vissa besparingar. Sverige välkomnar i stort förslaget och stöder att man nu företar en genomgripande översyn av tullagstiftningen. Sverige har vissa principiella invändningar. Det gäller förslaget att omvandla tullkodexkommittén från en föreskrivande kommitté till en förvaltningskommitté. Detta påverkar ansvarsfördelningen mellan institutionerna. Tullkodexkommittén huvudsakliga uppgift är att utforma tillämpningsföreskrifterna till tullkodexen. I förslaget flyttas fler regler från tullkodexen till tillämpningsföreskrifterna och kommittén kommer därför att i än högre grad utforma gemenskapens tullagstiftning, Med hänsyn till de långtgående befogenheter kommittén ges bör det föreskrivande förfarandet behållas. Sverige är också tveksam till förslaget att reglerna för tullfrihet skall inarbetas i tillämpningsföreskrifterna till den nya tullkodexen och fastställas i enlighet med kommittéproceduren. Ytterligare en problematisk fråga gäller införandet av bestämmelser om administrativa och straffrättsliga sanktioner. Vidare finns det ett behov av att klargöra den rättsliga grunden för s. k. guidelines.

 

Regeringens faktapromemoria 2005/06:FPM70.

 

 

Förslag till nytt resandedirektiv

 

Kommissionen föreslår ett nytt direktiv om frihet från skatt för varor som förs in i EU av personer som kommer resande från tredje land som skall ersätta direktiv 69/169/EEG om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande. De huvudsakliga ändringarna består i att vissa tröskelvärden ändras (beloppsgränser och kvantitativa begränsningar) för skattefri import av varor som medtas i resandes bagage. Vid import av andra varor än alkohol och tobak ändras beloppsgränsen från 175 Euro till 220 Euro. För resande med flygtrafik skall beloppsgränsen vara 500 Euro. Medlemsstaterna har valfrihet att ytterligare begränsa skattefri kvantitet vid import av tobak. En kvantitativ begränsning vid import av öl (16 liter) införs och en utökad gräns för import av vin. Den senare ökas från nuvarande två liter till fyra liter. De kvantitativa begränsningarna som gäller för parfym, kaffe och te slopas. Det innebär att nämnda produkter kommer att inkluderas i den ökade beloppsgränsen. Tidigare kunde dessa varor importeras utöver beloppsgränsen, eftersom de omfattades av en kvantitativ begränsning. Skattebefrielsen vad avser den enskilde resenären får tillämpas på varje tänkbar kombination av alkohol och alkoholhaltiga drycker som medges förutsatt att de sammanlagda procentandelarna för de enskilda ransonerna inte överstiger 100 procent. Det innebär att skattebefrielsen anpassas till vad som tidigare gällt för tullfrihet.

Om direktivets antas av medlemsstaterna måste lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. bl.a. anpassas till de nya beloppsgränserna och kvantitativa begränsningarna. Förslaget torde inte medföra några ökade kostnader för staten. Förslaget kan i stället medföra att de administrativa kostnaderna minskar i och med att beloppsgränsen höjs. Intäkterna vad gäller skatt och tull kommer att minska, om än marginellt, i och med att beloppsgränsen höjs. Möjligen kan den omständighet att det enligt förslaget skall gälla olika beloppsgränser för luftburen persontrafik respektive övrig persontrafik innebära ökat administrativt arbete och därmed ökade kostnader. Samtidigt minskar det administrativa arbetet i och med att beloppsgränsen höjs. Regeringen bedömer att eventuella ökade kostnader för berörda myndigheter ryms inom befintliga budgetramar.

En preliminär svensk ståndpunkt är att förslaget i stort sett är bra. Sverige är av neutralitetshänsyn tveksam till differentieringen av beloppsgränsen för flygtrafik respektive övrig trafik. Slopade kvantitativa begränsningar för parfym, kaffe och te välkomnas, eftersom sådana begränsningar är föråldrade. Sverige är även positiv till att bestämmelserna om proportionellt urval vad gäller skattefrihet för alkoholhaltiga drycker anpassas till motsvarande bestämmelser vad gäller tullfrihet.

 

Regeringens faktapromemoria 2005/06:FPM84.