Protokoll utskottssammanträde 2005/06:26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:26

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26

 

DATUM

2006-04-25

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning
Inför behandlingen av proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.uppvaktades utskottet av representanter för Sveriges Kommuner och Landsting
- Göran Tägtström och Gunnar Hedberg från förbundets   

   samhällsbyggnadsberedning,

- Anita Bdiou, ordförande i föreningen för miljönämnderna,
- Ann-Sofie Eriksson, tjänsteman.

§ 2

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 18 april 2006 godkändes.

§ 3

Justering av yttrande
Utskottet upptog till fortsatt behandling, för yttrande till konstitutions-utskottet, proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:MJU3y justerades.

Anmäldes avvikande meningar (c, mp).

Anmäldes särskilt yttrande (fp, kd).

§ 4

Ärendebehandling
Utskottet behandlade proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. samt följdmotionerna

2005/06:
MJ19 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ20 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ21 av Anita Brodén m.fl. (fp),
MJ22 av Jan Andersson m.fl. (c).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.


 

§ 5

Ärendebehandling
Utskottet behandlade skrivelse 2005/06:126 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling samt följdmotionerna

2005/06:
MJ34 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c),
MJ35 av Karin Svensson Smith m.fl. (–, mp).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 6

Ärendebehandling
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:184 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan samt vissa följdmotioner med anledning av proposition 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

Utskottet beslutade dels att följande motioner skall behandlas i samband med beredningen av proposition 2005/06:184 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan

2005/06:
MJ48 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkandena 12,
MJ531 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 2,

MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 3, 4, 8,
N307 av Lars Lindblad m.fl. (m) yrkande 4,
N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –) yrkande 5,
N436 av Åsa Domeij och Ingegerd Saarinen (mp) yrkande 11,

 

dels att följande motioner skall behandlas i samband med beredningen av proposition 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

 

2005/06:
MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkandena 4, 24, 25, 27,
MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 5, 6, 8,
MJ48 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkandena 13, 25, 26, 27,
MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c) yrkandena 7, 9, 10, 11,

2004/05:
MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 2,
MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 12,

2005/06:
MJ436 av Åsa Domeij och Ingrid Saarinen (mp) yrkandena 1-3,
MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 2, 6 och 7,
U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 18.


Ärendet bordlades för fortsatt behandling.


 

§ 7

Utskottets arbetsplan
Meddelas att utskottets sammanträde tisdagen den 23 maj 2006 utgår.

§ 8

Inkommet EU-dokument

Inkommet EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 9

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 27 april 2006 kl. 10.00.

 

Vid protokolletElla Persson

 

Justeras 2 maj 2006

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:26

 

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

D

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2006-04-25

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:26

 

 

 

 

Inkomna förslag till direktiv och förordningar m.m.

Nr

 

Rapport från Kommissionen. Årsrapport 2005 om förbindelserna med de

nationella parlamenten.

 

SEK(06) 350

slutlig