Protokoll utskottssammanträde 2005/06:27

Kulturutskottets protokoll 2005/06:27

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27

 

DATUM

Torsdagen den 27 april 2006

TID

09.30–09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

§ 1

Inbjudningar

 

Anmäls inbjudan från Teateralliansen till kulturdebatt den 4 september 2006 (dnr 141-3152-05/06).

 

 

§ 2

Inkommande skrivelse

 

Anmäls följande skrivelse

 

Representanter från Svenska Folkhögskolans Lärarförbund uppvaktade vice ordförande Lars Wegendal innan dagens sammanträde för att överlämna en budkavle samt namnunderskrifter med krav om att riksdagspartierna i sitt budgetarbete stödjer en fortsatt utveckling av den unika form av vuxenstudier som den svenska folkhögskolan utgör (dnr 140-3152-05/06).

 

 

§ 3

Övertagande av motion från annat utskott

 

Utskottet beslutar att från socialutskottet överta motion 2005/06:So46 yrkandena 21 och 22 av Kenneth Johansson m.fl. (c).

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Ärendebehandling

 

Behandlas skrivelse 2005/06:188 Kulturlivets internationalisering samt utrikesutskottets yttrande 2005/06:UU5y över skrivelsen.

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 5

Arbetsplan

 

Utskottet beslutar att behandla kvarvarande motionsyrkanden från mandatperioden i tre betänkanden: KrU24 Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler, KrU27 Pris- och löneomräkning och KrU31 Bild och form samt konsthantverk.

§ 6

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2005/06:26 av den 20 april 2006.

 


 

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 11 maj 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

 

Lennart Kollmats

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 
 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2005/06:27

 

§ 1–7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kollmats, Lennart (fp), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s), vice ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arvidsson, Eva (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vallius, Paavo (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ernkrans, Matilda (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson, Göran i Simrishamn (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström, Cecilia (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sellén, Birgitta (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindgren, Anna (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordlander, Inger (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinamarca, Rossana (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olovsson, Fredrik (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karlsson, Sonia (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sidén, Anita (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Högman, Berit (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lilja, Lars (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lantz, Kenneth (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringman, Agneta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pålsson, Margareta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darvik, Axel (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternemar, Tommy (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järrel, Henrik S (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andersson, Johan (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björnlod, Leif (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Westman, Henrik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bager, Erling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bergström, Sven (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stafilidis, Tasso (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renström, Yoomi (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edlind-Friberg, Louise (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande