Protokoll utskottssammanträde 2005/06:28

Kulturutskottets protokoll 2005/06:28

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28

 

DATUM

Torsdagen den 11 maj 2006

TID

09.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

 

§ 1

Inbjudningar

 

Anmäls inbjudan från Riksdagsbiblioteket till föreläsning av och mottagning för Astrid Lindgren-pristagaren 2006 (dnr 140-3297-05/06).

 

 

§ 2

Inkommande skrivelse

 

Anmäls följande skrivelser

 

– Daniel Nilsson angående åldersgräns på spel (dnr 140-3298-05/06),

– Vadstena kommun angående Nationalmuseums skrivelse beträffande statlig konst i Vadstena slott (dnr 140-3380-05/06),

– SRF, Synskadades Riksförbund, angående programinformation för läshandikappade (dnr 140-3381-05/06) och

– Sveriges Television AB angående regeringens förslag till ny TV-avgiftslag (dnr 140-3384-05/06).

Skrivelse från annat utskott

Finansutskottet – Protokollsutdrag 2005/06:26 med beslut att bereda

övriga berörda utskott tillfälle att senast tisdagen den 16 maj kl. 18.00 yttra sig över
dels 2006 års ekonomiska vårproposition (2005/06:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 (punkterna 6–7, 9–10 och 12–39) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde,

dels regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2005 (skr. 2005/06:101) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

 

§ 3

Ärendebehandling

 

Behandlas följande motioner om bild och form samt konsthantverk

2004/05:Kr223, Kr357 yrk. 6, Kr361 yrk. 12, Kr368 yrk. 27, Kr391,
2005/06:Kr207, Kr232, Kr233 yrk. 23–24, Kr235, yrk. 1, 4, Kr317, Kr356, Kr381 yrk. 34, Kr382 yrk. 20, 32, Kr392, Kr409 yrk. 6, 11, 14, Kr410 yrk. 7, Kr417 yrk. 17 och Ub586 yrk. 7.

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 4

Yttrande till finansutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition, avseende tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006.

Kulturutskottet beslutar att avge yttrande till finansutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 5

Yttrande till finansutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande över regeringens skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005, i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

 

Kulturutskottet beslutar att inte yttra sig till finansutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 6

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2005/06:27 av den 27 april 2006.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 16 maj 2006 kl. 10.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Tina Hökebro

 

 

 

Justeras

 

 

 

Lennart Kollmats

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 
 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2005/06:29

 

§ 1

2–3

4–8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kollmats, Lennart (fp), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arvidsson, Eva (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vallius, Paavo (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ernkrans, Matilda (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson, Göran i Simrishamn (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström, Cecilia (fp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sellén, Birgitta (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindgren, Anna (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordlander, Inger (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinamarca, Rossana (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olovsson, Fredrik (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karlsson, Sonia (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sidén, Anita (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Högman, Berit (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lilja, Lars (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lantz, Kenneth (kd)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringman, Agneta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pålsson, Margareta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darvik, Axel (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternemar, Tommy (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järrel, Henrik S (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andersson, Johan (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björnlod, Leif (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Westman, Henrik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bager, Erling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bergström, Sven (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stafilidis, Tasso (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renström, Yoomi (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edlind-Friberg, Louise (fp)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande