Protokoll utskottssammanträde 2005/06:29

Kulturutskottets protokoll 2005/06:29

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29

 

DATUM

Tisdagen den 16 maj 2006

TID

Kl. 10.30–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av betänkande

 

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition jämte motioner
(jfr prot. 2005/06:26.8).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KrU14 justeras.

Anmäls reservationer och särskilda yttranden.

 

 

 

 

§ 2

Justering av yttrande

 

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:100 – 2006 års ekonomiska vårproposition, avseende tilläggsbudget I för budgetåret 2006 (jfr prot. 2005/06:28.4).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till yttranden 2005/06:KrU4y justeras.

Anmäls avvikande meningar.

 

 

 

 

§ 3

Information

 

 

Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statsrådet Leif Pagrotsky, departementssekreterarna Filippa Arvas-Olsson, Björn Cappelin, Martina Holmgren, Helena Bjelvenius och politiskt sakkunnige Pär Lager, informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 18 maj 2006 och besvarar frågor från ledamöterna.

 

 

 

 

§ 4

Ärendebehandling

 

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012 jämte motioner (jfr prot. 2005/06:26.5 och skrivelse från Sveriges Television AB dnr 140-3384-05/06).

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Ärendebehandling

 

 

Behandlas följande motioner om folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler
2002/03:Kr209 och Kr324,

2003/04:Kr319, Kr329 yrk. 2 och 4, Kr336, Kr391 yrk. 7, So36 yrk. 7,

2004/05:Kr347, Kr353, Kr354 yrk. 4, Kr358 yrk 1–3, 5 och 9, :Kr363 yrk. 7, Kr380, Kr385, K293,

2005/06:Kr300, Kr336 yrk. 11, Kr370, Kr382 yrk. 25, Kr414 yrk. 1–3, 5–6, 8 och 11, Kr418 yrk. 13, K469, Sf336 yrk. 39, So470 yrk. 14 och So648 yrk. 11.

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

 

 

§ 6

Ärendebehandling

 

 

Behandlas följande motioner om pris- och löneomräkning

2005/06:Kr:336 yrk. 15, Kr398 yrk. 3, Kr410 yrk. 4 och Kr417 yrk. 4.

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

 

 

§ 7

Justering av protokoll

 

 

Justeras protokoll 2005/06:28 av den 11 maj 2006.

 

 

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 18 maj 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

 

Lennart Kollmats

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2005/06:29

 

§ 1

2–3

4–8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kollmats, Lennart (fp), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arvidsson, Eva (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vallius, Paavo (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ernkrans, Matilda (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson, Göran i Simrishamn (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström, Cecilia (fp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sellén, Birgitta (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindgren, Anna (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordlander, Inger (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinamarca, Rossana (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olovsson, Fredrik (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karlsson, Sonia (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sidén, Anita (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Högman, Berit (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lilja, Lars (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lantz, Kenneth (kd)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringman, Agneta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pålsson, Margareta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darvik, Axel (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternemar, Tommy (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järrel, Henrik S (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andersson, Johan (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björnlod, Leif (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Westman, Henrik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bager, Erling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bergström, Sven (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stafilidis, Tasso (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renström, Yoomi (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edlind-Friberg, Louise (fp)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande