Protokoll utskottssammanträde 2005/06:30

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:30

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30

 

DATUM

Torsdagen den 30 mars 2006

TID

09.05-09.30

09.45-09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Val av riksrevisor

 

Kanslichefen anmälde att beredningsdelegationen enhälligt förordar att utskottet föreslår val av Karin Lindell till ny riksrevisor efter Kjell Larsson, från och med den 1 augusti 2006. Utskottet beslutade i enighet med förslaget.

 

§ 2

KU27 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

 

Företrädare för STAREV gavs företräde för ett framförande:

-Bo Dahlström, vice ordförande STAREV:s styrelse

-Gunnar Björkman, revisionsdirektör, Stockholms stad

-Kenneth Strömberg, förtroendevald revisor, Stockholms läns landsting

-Lennart Björk, revisionsdirektör, Stockholms läns landsting

 

Ärendet bordlades

 

§ 3

Anmälningar

 

Henrik S. Järrel har lämnat in en reserapport från Prag den 15-16 2006.

 

Kanslichefen anmälde ett yttrande från UU ärendet Riksdagen i ny tid.

 

§ 4

KU19 Minoritetsfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner rörande Minoritetsfrågor.

 

Ärendet bordlades

 

§ 5

 

Remiss till övriga utskott över skrivelse 2005/06:75

 

Utskottet beslutade anmoda övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen.

 

Yttrande bör vara konstitutionsutskottet tillhanda senast den 8 maj 2006.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

 

KU4y Verksamheten i Europeiska Unionen 2005

 

Utskottet behandlade frågan om att avge yttrande till utrikesutskottet i ärendet.

 

Ärendet bordlades

 

§ 7

 

Övriga ärenden

 

Kanslichefen påminner om att beredningsdelegationen sammanträder direkt efter utskottets sammanträde.

 

§ 8

Europadagen

 

Utskottet beslutade att ställa in det tilltänkta arrangemanget för Europadagen den 9 maj.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Virpi Torkkola

 

Justeras

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:30

Sammansättning 2006-03-01

§1

 

§§2-8

 

§

 

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande