Protokoll utskottssammanträde 2005/06:32

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:32

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32

 

DATUM

2006-05-16

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning
Inför den fortsatta behandlingen av proposition 2005/06:197 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning uppvaktadess utskottet av representanter för Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund, SPR,

-          Gösta Larsson, ordförande, SPR,

-          Tord Andersson, vid, SPR,

-          Peter Jeppsson, f.d. vd, SPR,

-          Dr Ola Wiklund, advokat

-          Lena Lidfors, fil.dr., forskare, SLU,

-          Helene Lindberg, doktorand, SLU.

§ 2

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 9 maj 2006.

 

§ 3

Ärendebehandling

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen samt följdmotioner (jfr. § 31.5).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling

§ 4

Justering av betänkande
Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU20 justerades efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:
(m,fp,kd)  under punkt       1          mål för ekologisk produktion,
(fp)                        2    fokusering på miljömål istället för på
                                     produktionsmetoder,
(m,fp)                     3    inriktningen för arbetet med konsumtion
                                     av ekologiska livsmedel i offentlig sektor,
(kd,c)                     4    åtgärder och kostnader,
(m)                         6    harmonisering av regelverket för
                                     ekologisk produktion,
(kd)                        7    regelverkets utformning,
(m,kd)                     8    märkning av produkter,
(v)                         9    ekologisk produktion och landsbygds-
                                     utvecklingsprogrammet,
(kd)                        10  fosforläckage.

 

§ 5

Justering av betänkande
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:179 Miljöansvaret i Antarktis. utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU22 justerades.

§ 6

Justering av betänkande
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:181 Miljöklassning av alternativa motorbränslen. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU28 justerades.

Följande reservationer anmäldes:

- (c,mp)           under punkt  4   kraven för miljöklass 1-diesel,
- (c)                             5    kraven för miljöklass 2-diesel,
- (m,fp,kd,c,mp)                   7  miljö- och hälsoegenskaper,
- (fp,kd,c)                      8    kostnader för klassificerings-                                                förfarandet,
- (mp)                           9    beskattning av drivmedel.

§ 7

Justering av yttrande
Utskottet upptog till fortsatt behandling – för yttrande till finans-utskottet – proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vår-proposition.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:MJU4y justerades.

Anmäldes att ledamöter (m) avstår från att ta ställning samt att ledamöter (fp, kd, c) ej deltar i beslutet.

Anmäldes särskilt yttrande (m).

§ 8

Inkomna FaktaPM

Inkomna FaktaPM enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

EU-information
Jordbruksdepartementet informerar utskottet torsdagen den 18 maj 2006 kl. 12.15 inför Jordbruks- och fiskerådet den 22-23 maj 2006.


 

§ 10

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 18 maj 2006 kl. 10.00.

 

Vid protokollet


Ella Persson

 

Justeras 30 maj 2006Catharina Eömsäter-Svärd

 

 


 

 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:32

 

§ 1

§ 2-10

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2006-05-16

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:32

 

 

Inkomna FaktaPM

Utsända till sammantr.

FPM90 Begränsningsdirektiv om mätinstrument med kvicksilver

2006-05-16

FPM91 Ändring av begränsningsdirektiv om perfluoroktansulfonat
(PFOS)

2005-05-16