Protokoll utskottssammanträde 2005/06:34

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:34

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34

 

DATUM

Torsdagen den 20 april 2006

TID

09.05-10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

KU32 Ett ökat samiskt inflytande. Besök från Sametinget

 

Styrelseordföranden Lars-Anders Baer och styrelseledamoten Ingrid Inga från Sametinget lämnade information och svarade på frågor med anledning av utskottets behandling av proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande.

 

Utskottet behandlade proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande jämte motionerna 2005/06:K13, K14 och K15 yrkandena 3–6 med anledning av propositionen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 2

Hänvisning av motioner

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av

 

skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

-          2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

 

framställning 2005/06:RS4 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

 

-          2005/06:K29 av Gustav Fridolin (mp).

 

§ 3

Mottagande av motion från AU

 

Arbetsmarknadsutskottet har beslutat, under förutsättning av konstitutionsutskottets medgivande, att överlämna motion 2005/06:A5 yrkande 2 av Gudrun Schyman (-) med anledning av proposition 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.

 

Utskottet beslutade att ta emot motionsyrkandet.

 

§ 4

EU:s byrå för grundläggande rättigheter

 

Bitr. kanslichefen anmälde dokument från Nederländerna och Storbritannien om människorättsbyrån samt utsänd Recommendation 1744 (2006) Follow-up to the Third Summit: the Council of Europe and the Fundamental Rights Agency of the European Union.

 

Utskottet beslutade att bjuda in tjänstemän från Justitiedepartementet till sammanträdet torsdagen den 26 april 2006.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

 

Justering av KU27 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU27 justerades.

 

Reservation anmäldes av (m, fp, kd, c, mp).

 

§ 6

 

Justering av KU38 Vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU38 justerades.

 

§ 7

 

KU4y Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle

 

Utskottet behandlade yttrande till försvarsutskottet över regeringens proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle jämte eventuella motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

KU35 Sekretessfrågor

 

Utskottet behandlade regeringens propositioner 2005/06:156 Sekretess i Donationsregistret och 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser m.m. jämte motionerna 2005/06:K23 och K24 med anledning av proposition 2005/06:161 samt motionerna 2005/06:K210, K238, K361, K407 och Ju306 yrkande 8 från allmänna motionstiden 2005.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

KU36 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. jämte motion 2005/06:K25 med anledning av propositionen samt motion 2005/06:N386 yrkande 5 från allmänna motionstiden 2005.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

KU5y Hemlig rumsavlyssning

 

Utskottet behandlade yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning jämte eventuella motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

KU6y Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

 

Utskottet behandlade yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott jämte eventuella motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

KU37 Översyn av personuppgiftslagen

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen jämte motionerna 2005/06:K26 och K27 med anledning av propositionen samt motion 2005/06:T500 yrkande 13 från allmänna motionstiden 2005.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 13

KU24 Allmänna helgdagar, m.m.

 

Utskottet behandlade motionerna 2004/05:K218, K251, K252, K253, K254, K308, K318, K333, K354, K378, K400 yrkandena 1, 2, K407, K434, K445 från allmänna motionstiden 2004 samt motionerna 2005/06:K247, K254, K259, K280, K281, K312, K316, K317, K327 K334, K354, K397, K405, K423, K428, K435, K468, Kr253 yrkande 5 och A258 yrkande 19 från allmänna motionstiden 2005 om allmänna helgdagar, m.m..

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Val av en ledamot av Nämnden för riksrevisorernas löner

 

Utskottet beslutade enhälligt att i en skrivelse till kammaren föreslå f.d. generaldirektören Anders Lindström som ledamot av Nämnden för riksrevisorernas löner för tiden till dess nytt val har ägt  rum.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Vid protokollet

 

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 protokoll

2005/06:34

 

§§
1-4

§
5

§§
6-8

§§
9-12

§§
13-14

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

o

 

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

o

 

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

o

 

o

 

x

 

o

 

-

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

x

 

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

o

 

x

 

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

o

 

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande