Protokoll utskottssammanträde 2005/06:34

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:34

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34

 

DATUM

2006-05-30

TID

08.00-08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Protokollen från utskottets sammanträden den 16 och 18 maj 2006 godkändes.

 

§ 2

Justering av förslag till betänkande
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan.

Utskottet bordlade ärendet för fortsatt behandling.

§ 3

Justering av förslag till betänkande
Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU27 justerades efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (fp)                  under punkt       1        översyn av fiskelagen m.m.,
- (m,fp,kd)                         2    administrativa sanktioner,
- (v)                                 3    utskrotning av fiskeflottan m.m.,
- (m,kd)                             4    en proposition om en upp-
                                                daterad fiskeripolitik,
- (m)                                 5    Sveriges roll i den gemensamma
                                                fiskeripolitiken,
- (m,fp,kd,c)                      6    utformningen av den gemen-
                                                samma fiskeripolitiken,
- (kd)                                7    de rådgivande nämnderna,
- (fp,kd)                            8    en etisk dimension i fiskeri-
                                                politiken m.m.,
- (kd)                                9    tillgängligheten till Nordsjön
                                                och Västerhavet m.m.,
- (fp,kd)                            10  reformering av FN:s havsrätts-
                                                konvention,
- (m,kd,v,mp)                     11  vetenskaplig rådgivning,
- (m,fp,kd,c,mp)                  12  individuella kvoter m.m.,
- (m,fp,kd,c)                      13  införande av ett system med
                                                fiskedagar,
- (m,kd,c)                          15  den nationella fiskeripolitiken,
- (fp,c)                              16  det kustnära fisket och insjö-
                                                fisket m.m.,

- (m,kd,c)                          17  småskalig livsmedelsförädling
                                                m.m.,
- (kd,c)                             18  konsumentperspektivet,
- (m,fp,kd,c)                      19  miljömärkning m.m.,
- (fp,kd,c)                          20  genomförandeplanering och
                                                administration,
- (v)                                 24  nationella förvaltningsåtgärder,
- (m,fp,kd,c)                      25  ålfisket,
- (kd,c)                             26  åtgärdsprogrammet för lax,
- (kd)                                27  vildlekande lax,
- (kd)                                29  tumlare,
- (m,fp,kd,c)                      30  Östersjön som pilotområde,
- (kd)                                31  vattenägares husbehovsfiske,
- (m,fp,kd)                         32  utkast av fisk,
- (m,fp,kd,c)                      34  säl och skarv,
- (kd)                                35  dumpade kemiska stridsmedel
                                                eller miljöfarliga kemiska
                                                ämnen,
- (m,kd,c,v)                       36  fiskevårdsåtgärder,
- (fp)                                37  handredskapsfiske,
- (fp,mp)                           38  överlåtelse av rätten till hand-
                                                redskapsfiske i vissa fall,
- (m,kd,c)                          39  fiskevårdsområden,
- (m)                                 41  fisketurism och fritidsfiske,
- (m,kd)                             42  vattenbruk,
- (kd,c,v)                           43  musselodling,
- (m,fp,kd)                         44  fiskerikontrollen,
- (m,fp)                             45  tydligare ansvarsfördelning
                                                m.m.,
- (fp,kd)                            46  ansvar för kvalitets- och land-
                                                ningskontroll,
- (m,fp,kd,c)                      47  förenklingar i regelverket m.m.,
- (kd)                                48  antalet landningshamnar,
- (m,mp)                            49  samverkan mellan kontroll-
                                                myndigheter m.m.,
- (m,fp,kd,c)                      50  yrkesfiskaravdrag,
- (kd,c)                             51  lärlingsutbildning inom yrkes-
                                                fisket,
- (kd)                                52  en yrkesteknisk högskola och ett
                                                fångstteknologiskt institut,
- (m)                                 53  marin forskning,
- (m,kd)                             54  vindkraftens lokalisering,
- (kd)                                55  miljöstöd för städning av hav
                                                och kuster,
- (m,kd)                             56  spökgarn.
                                  
Anmäldes särskilda yttranden (m).

§ 4

Justering av förslag till betänkande
Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:126 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU31 justerades efter vissa ändringar.Följande reservationer anmäldes:
- (mp)         under punkt 2      definition av begreppet hållbar
                                           utveckling,
- (m,fp,kd,c)               3      ändrade huvudindikatorer,
- (m,fp,kd,c)               4      uppföljning.

§ 5

Ärendebehandling
Utskottet upptog till behandling följdmotioner med anledning av skrivelse 2005/06:211 Återkallelse av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen

2005/06:
MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp,kd,c),
MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp),
MJ62 av Sinikka Bohlin (s).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 6

Ärendebehandling
Utskottet upptog till behandling uppskov av följande ärenden:

Redogörelse 2005/06:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket och följdmotionerna 2005/06:MJ31–MJ33 samt framställning 2005/06:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen jämte motion 2005/06:MJ59.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 7

Ändring av debattdag
Utskottet beslutade att avstå från erbjudande om att flytta debattdagen för betänkande 2005/06:MJU23 till den 1 juni 2006.

§ 8

Inbjudningar
Kanslichefen anmälde två inbjudningar som kommit till utskottet via riksdagens internationella kansli.

 

-          Inbjudan till en konferens om Östersjöns övergödning den 14-15 augusti 2006 på Åland. Utskottet beslutade preliminärt att Marie Wahlgren (fp) skall representera utskottet.

-          Inbjudan till konferensen ”European Maritime Policy – Baltic Sea Area’s Opinion on EU Green Paper”, den 21-22 september 2006 i Kiel. Utskottet beslutade preliminärt att Jan-Olov Larsson (s) representerar utskottet.


 

§ 9

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 1 juni 2006 kl. 08.00.

 

Vid protokollet

 

 

 

Ella Persson

 

Justeras 1 juni 2006

 

 

Åsa Domeij

 

 


 

 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:34

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-9

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

N

 

D

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

N

 

D

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

D

 

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande