Protokoll utskottssammanträde 2005/06:35

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:35

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35

 

DATUM

Torsdagen den 27 april 2006

TID

09.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av KU24 Allmänna helgdagar, m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om allmänna helgdagar, m.m.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU24 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (m), (v) och( mp).

 

§ 2

Justering av KU4y Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till försvarsutskottet över regeringens proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:KU4y justerades.

 

§ 3

KU37 Översyn av personuppgiftslagen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Information från justitiedepartementet

 

Departementsrådet Marcus Bengtsson, ämnessakkunniga Lena Mirow, ämnesrådet Kristina Svahn Starrsjö och kanslirådet Tora Wigstrand från justitiedepartementet lämnade information och svarade på frågor med anledning av faktapromemoria 2005/06:FPM20 EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

 

§ 5

 

Mottagande av motion från JuU

 

Justitieutskottet har beslutat att överlämna motion 2005/06:Ju332 yrkande 19 av Torkild Strandberg m.fl. (fp) till utskottet.

 

Utskottet beslutade att ta emot motionen.

 

§ 6

 

Inkommen EU-handling

 

Bitr. kanslichefen anmälde inkommen rapport från kommissionen: Årsrapport 2005 om förbindelserna med de nationella parlamenten. SEK (2006) 350 slutlig.

 

§ 7

 

Avslutningsmiddag

 

Utskottet beslutade att hålla avslutningsmiddag onsdagen den 14 juni 2006 kl. 18.30.

 

§ 8

KU32 Ett ökat samiskt inflytande

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

KU17 En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

KU5y Hemlig rumsavlyssning

 

Utskottet fortsatte behandling av yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

KU6y Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

KU7y Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone

 

Utskottet behandlade yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:93 Samarbetet med Specialdomstolen för Sierra Leone i den del som rör regeringsformens bestämmelser om ingående av internationella överenskommelser, m.m. jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 13

KU19 Minoritetsfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om minoritetsfrågor.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

KU26 Kommunal demokrati och kompetens

 

Utskottet behandlade motionerna 2004/05:K345 yrkande 2 och K430 yrkande 1 från allmänna motionstiden 2004 samt motionerna 2005/06:K206, K211, K214, K227, K228 yrkandena 1, 2, K245, K251, K264, K268 yrkandena 1, 2, K299, K301, K302, K303, K307, K319 yrkandena 1, 2, K320 yrkandena 1–3, K326, K365, K373, K392, K396, K406, K408, K430 yrkande 9, K431,  K439, K450 yrkandena 1, 2, 5, 7, K471 yrkandena 1, 2, Fi318 yrkande 8, Sk496 yrkande 8, U203 yrkandena 3–6, Sf429 yrkande 6, Sf432 yrkande 12, So364 yrkande 25, So699 yrkande 9, Ub380 yrkande 2, Ub430 yrkande 2, T500 yrkande 12, N242 yrkande 4, N480 yrkande 6 och A258 yrkande 15 från allmänna motionstiden 2005 om kommunal demokrati och kompetens.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:35

 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5-8

§ 9-13

§ 14

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

-

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Pär Axel Sahlberg (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Henrik S Järrel (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Kerstin Lundgren (c)

-

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Billy Gustafsson (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

o

 

x

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

x

 

x

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Kenneth G Forslund (s)

x

 

x

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande