Protokoll utskottssammanträde 2005/06:36

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:36

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36

 

DATUM

Tisdagen den 2 maj 2006

TID

11.00-12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena den 18, 20 och 27 april 2006 justerades.

 

§ 2

Hänvisning av förslagspunkter i vårpropositionen

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats förslagspunkterna 2–5 i proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition.

 

§ 3

Remisser från finansutskottet

 

Kanslichefen anmälde att finansutskottet har beslutat bereda berörda utskott tillfälle att senast tisdagen den 16 maj kl. 18.00 yttra sig över

 

-          proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 (punkterna 6–7, 9–10 och 12–39) jämte eventuella motioner

 

-          skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005 jämte eventuella motioner.

 

§ 4

Ändrad sammanträdestid m.m.

 

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 18 maj 2006 börjar kl. 08.00 och att presskonferens för betänkandet 2005/06:KU20 hålls kl. 10.30.

 

§ 5

 

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

§ 6

 

Åtalsanmälan

 

Justitieombudsmannen har överlämnat en skrivelse, dnr ADM 148:2006, till konstitutionsutskottet, dnr 052-3151-2005/06. Skrivelsen innefattar anmälan mot chefsjustitieombudsmannen för brott.

 

Ärendet föredrogs.

 

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

§ 7

 

Justering av KU37 Översyn av personuppgiftslagen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU27 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (fp) och (c).

 

Särskilt yttrande anmäldes av (fp).

 

 

§ 8

Justering av KU17 En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU17 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (m), (fp), (kd), (v), (c) och (mp).

 

Särskilda yttranden anmäldes av (fp), (kd), (v), (c) och (mp).

 

§ 9

Justering av KU32 Ett ökat samiskt inflytande

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU32 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (fp), (c) och (mp).

 

§ 10

Justering av KU5y Hemlig rumsavlyssning

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:KU5y justerades.

 

§ 11

Justering av KU6y Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:KU6y justerades.

 

§ 12

Justering av KU19 Minoritetsfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om minoritetsfrågor.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU19 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (fp), (kd), (v), (c) och (mp).

 

§ 13

KU39 Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter

 

Utskottet behandlade riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS5 Ekonomiadministrativa bestämmelser.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Val av referensgrupp.

 

Utskottet beslutade att Göran Lennmarker (m), Ingvar Svensson (kd), Mats Einarsson (v), Helene Petersson (s), Helena Bargholtz (fp), Kerstin Lundgren (c) och Gustav Fridolin (mp) skall ingå i referensgruppen.

 

§ 15

KU36 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:36

 

§ 1

§ 2-7

§ 8

§ 9-12

§13-15

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

o

 

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

-

 

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande