Protokoll utskottssammanträde 2005/06:40

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:40

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:40

 

DATUM

Tisdagen den 16 maj 2006

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena den 9 och 11 maj 2006 justerades.

 

§ 2

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2005/06:RRS27 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten.

 

§ 3

Ändrade sammanträdestider m.m.

 

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdagen den 30 maj och att sammanträdet torsdagen den 1 juni 2006 börjar kl. 08.00.

 

§ 4

Inkomna EU-handlingar

 

Bitr. kanslichefen anmälde inkomna EU-handlingar:

 

-          Communication from the commission to the European Council. A citizen’s agenda. Delivering results for Europe. COM (2006) 211 final.

 

-          Communication from the commission to the European Council. The period of reflection and Plan D. COM (2006) 212 final

 

-          Grönbok. Europeiska öppenhetsinitiativet (framlagt av kommissionen). KOM (2006) 194 slutlig.

 

§ 5

 

Uppvaktning

 

Ambassadören Margareta Winberg har i skrivelse, dnr 059-3332-2005/06, frågat om utskottet kan ta emot besök från Federativa republiken Brasilien.

 

Utskottet beslutade återkomma till frågan hösten 2006.

 

§ 6

 

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

§ 7

 

Justering av KU8y Tilläggsbudget för år 2006 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse (punkterna 12–13 och 39).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:KU8y justerades.

 

Särskilt yttrande anmäldes av (m, fp, kd, c).

 

§ 8

Justering av KU9y Årsredovisning för staten 2005

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:KU9y justerades.

 

§ 9

KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS4 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

KU21 Riksdagen i en ny tid

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 1005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid och regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition, jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

KU35 Sekretessfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens propositioner 2005/06:156 Sekretess i Donationsregistret och 2005/06:161 Sekretessfrågor – skyddade adresser m.m. jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justeras

Göran Magnusson

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:40

 

§ 1-2

§ 3-9

§ 10

§ 11

§ 12

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

-

 

x

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

-

 

o

 

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande