Protokoll utskottssammanträde 2005/06:42

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:42

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:42

 

DATUM

Torsdagen den 1 juni 2006

TID

08.00–08.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena den 16 och 18 maj 2006 justerades.

 

§ 2

Återlämnande av lagförslag i proposition 2005/06:178 till JuU

 

Utskottet beslutade att till justitieutskottet återlämna proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning såvitt avser förslag till ändringar i 16 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

§ 4

Utländska besök

 

Bitr. kanslichefen anmälde besök från Georgien den 13 juni och Jordanien den 14 juni 2006.

 

§ 5

 

Inkomna EU-handlingar

 

Bitr. kanslichefen anmälde inkomna EU-handlingar:

 

-          Europaparlamentets resolution om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet med anledning av det förslag till rekommendation som riktats till Europeiska unionens råd i klagomål 2395/2003/GG rörande öppenheten vid rådets lagstiftande sammanträden (2005/2243(INI)). P6 TA-PROV(2006) 0121.

 

-          Europaparlamentets resolution med rekommendationer till kommissionen om tillgång till institutionernas handlingar (2004/2125(INI)). P6 TA-PROV(2006)0122.

 

§ 6

 

Hänvisade motioner

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av proposition 2005/06:201

 

-          2005/06:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

-          2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

-          2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

-          2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c).

 

§ 7

 

Justering av KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS4 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU33 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (s), (v) och (mp).

 

§ 8

Justering av KU40 Nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU40 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (m) och (fp).

 

Särskilda yttranden anmäldes av (kd) och (c).

 

§ 9

KU42 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten

 

Utskottet beslutade att lägga Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RR27 angående den statliga kontrollen av begravningsverksamhet till uppskovsbetänkandet.

 

§ 10

Justering av KU41 Uppskov till 2006/07 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

 

Utskottet beslutade att föreslå uppskov till 2006/07 års riksmöte med behandlingen av redogörelse till riksdagen 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005, Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS27 angående den statliga kontrollen av begravningsverksamhet och motionerna 2005/06:Ju480 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju534 yrkande 4 samt 2005/06:A5 yrkande 2.

 

Förslag till betänkande 2005/06:KU41 justerades.

 

§ 11

Justering av dagens protokoll

 

Utskottet uppdrog åt vice ordföranden att justera dagens protokoll.

 

§ 12

Tack till kansliet

 

Vice ordföranden framför ett tack för kansliets insatser under våren. Kanslichefen tackar från kansliets sida utskottet.

 

Vid protokollet

Justeras

Göran Magnusson

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:42

 

§ 1-12

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande