Protokoll utskottssammanträde 2005/06:8

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:8

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8

 

DATUM

2005-11-15

TID

11.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerar protokoll 2005/06:7

 

 

§ 2

Yttrande till trafikutskottet

 

Utskottet fortsätter behandlingen av frågan om yttrande till trafikutskottet över proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället jämte motion 2005/06:T1 yrkande 1 i de delar de berör bostadsutskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutar att genom protokollsutdrag avge följande yttrande:

Utskottet tillstyrker de i proposition 2004/05:175 framlagda förslagen till

– lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),

– lag om ändring i jordabalken samt

– lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

Därmed avstyrker utskottet motion 2005/06:T1 yrkande 1 i denna del.

 

Avvikande meningar anmäls av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna som i stället tillstyrker bifall till förslaget i motion 2005/06:T1 yrkande 1 i denna del om att lagförslagen skall avslås.

 

Utskottet förklarar denna paragraf för omedelbart justerad.

 

§ 3

Mottagande av motionsyrkande från annat utskott

Utskottet beslutar att ta emot motion 2005/06:MJ594 yrkande 24 från miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottet förklarar denna paragraf för omedelbart justerad.

 

 


 

§ 4

Inbjudan till konferens

Kanslichefen informerar om en inbjudan till International land consolidation and land banking conference i Budapest den 1-2 december 2005.

Utskottet beslutar att lägga inbjudan till handlingarna.

 

§ 5

Tillgången till utskottets databas

Utskottet beslutar att högst två av en utskottsledamot namngivna personer vid respektive partikansli i riksdagen skall få tillgång till utskottets databas.

 

 

 

 

 

Vid protokollet                    Anna Ekwing

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:7

 

§ 1-4

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande