Protokoll utskottssammanträde 2008/09:22

Kulturutskottets protokoll 2008/09:22

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22

 

DATUM

Torsdagen den 26 mars 2009

TID

Kl. 09.30–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:21 av den 10 mars 2009.

 

 

§ 2

Justering av betänkande

 

Fortsätts behandlingen av motioner om folkbildning och friluftsliv
(jfr prot. 2008/09:21.2).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:KrU7 justeras.

Anmäls reservationer.

 

 

§ 3

Ärendebehandling

 

Behandlas proposition 2008/09:126 Statens stöd till idrotten jämte följande motioner väckta med anledning av propositionen samt under allmänna motionstiden 2008

2008/09:Kr1, Kr2, Kr3, Kr208, Kr228, Kr231, Kr233, Kr241, Kr250, Kr255, Kr274, Kr282, Kr288, Kr297, Kr306 yrk. 1-2, 4-6, Kr333, Kr353 yrk. 2, U323 yrk. 21, So533 yrk. 1 och 2, N431 yrk. 8 och A402 yrk. 36.


Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 4

Yttrande till utrikesutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008.

 

Utskottet finner inte anledning att framföra några synpunkter till utrikesutskottet och beslutar därför att avstå från att avge yttrande över skrivelse 2008/09:85.

 

§ 5

Övriga frågor

 

Kanslichefen orienterar om några mindre ändringar i kulturutskottets arbetsplan.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 2 april 2009 kl. 09.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Anita Lysholm

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:22

 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-6

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

N

 

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

N

 

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

-

 

N

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande