Protokoll utskottssammanträde 2012/13:25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:25

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25

 

DATUM

2013–03–21

TID

10.00 – 10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:23.

 

§ 2

Naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

 

Utskottet fortsatte behandling av motioner om naturvård och biologisk mångfald m.m. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:MJU12 efter vissa ändringar.
 

Följande reservationer anmäldes:

 

- (V)(MP) under punkt        1        beslutsnivå för                                                rovdjursförvaltningen m.m.,

- (MP, V)  -”- 2        viltförvaltnings-                                                   delegationerna,

- (MP,V)        -”-      3        mål för rovdjurspolitiken,

- (MP)          -”-       4        jakt på rovdjur m.m.,          

- (S)(MP)(V)  -”-      5        genetisk förstärkning av                                   vargstammen,

- (V)   -”-      6        vargstammens                                       populationsstorlek,

- (MP,V)       -”-       7        licensjakt på varg,   

- (S)(MP)      -”-      8        skyddsjakt på varg,

- (S)            -”-       9        vapen vid björnjakt, 

- (MP) -”-      10      äggprickning, 

- (MP,V)        -”-      11      täktbestämmelser,

- (MP,V)        -”-      12      naturskydd vid andra                                       verksamheter än täkter,

- (S)(MP)      -”-      13      skydd av biologisk mångfald                     m.m., 

- (MP,V)        -”-      14      skydd av skog,        

- (V)   -”-      15      skogsbruksfrågor,

- (V)   -”-      16      landskapsplanering,  

- (MP,V)        -”-      17      återskapande av skogstyper,

- (S)   -”-      18      snöskoterfrågor,      

- (S,MP,V)     -”-      19      myllrande våtmarker,

- (MP,V)        -”-      20      Bästeträsk nationalpark,     

- (MP,SD)      -”-      21      Kebnekaise nationalpark                                   m.m.,

- (S)   -”-      22      Strandskydd, 

- (MP,V)        -”-      23      reglering av fiske i Natura                                 2000-områden,

- (V)   -”-      24      tillståndsprövning av fiske i                      Natura 2000-områden,        

- (S,V)          -”-      25      myggbekämpning,

- (S)   -”-      26      skydd av arter,        

- (S)   -”-      27      invasiva arter,

- (MP) -”-      28      genetiskt modifierade                                       organismer,   

- (S,MP,V)     -”-      29      miljö- och hälsoaspekter på                      GMO-grödor,

- (MP,V)        -”-      30      odlingsregler för GMO-                                      grödor m.m., 

- (S)   -”-      31      miljöforskningm.m..

           

S, MP och V anmälde särskilda yttranden.

 

§ 3

Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. (MJU14)


Utskottet behandlade proposition 2012/13:55 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Utrikes resor

 

Anmäldes att utskottets ledamöter och arbetande suppleanter deltar enligt följande i de utrikes resor som företas under vecka 37, 2013:

 

Polen: Lars Hjälmered (M), Johan Hultberg (M), Jan-Olof Larsson (S), Anita Brodén (FP), Sara Karlsson (S), Roger Tiefensee (C), Helena Leander (MP), Jens Holm (V), Kristina Nilsson (S), och Linda Wemmert (M).

 

Rumänien: Bengt-Anders Johansson (M), Rune Wikström (M), Helen Pettersson i Umeå (S), Pyry Niemi (S), Åsa Coenraads (M), Irene Oskarsson (KD), Josef Fransson (SD), Christer Akej (M) och Kew Nordqvist (MP).

 

§ 5

Information om ny djurskyddslag

 

På förslag av Helena Leander (MP) beslutade utskottet att så snart som möjligt inhämta information från Landsbygdsdepartementet om arbetet med den nya djurskyddslagen.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 mars 2012 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

Justeras den 11 april 2013

 

 

Matilda Ernkrans

 

 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2012/13:25

 

 

§ 1

§ 2

§§ 3-6

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M)  

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)  tjl. t.o.m. 130610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

-

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M) tjl. t.o.m. 130331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Larsson (SD)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP) tjl. t.o.m. 130517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Duàn (S) t.o.m. 130610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande