Protokoll utskottssammanträde 2012/13:27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:27

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27

 

DATUM

2013–04–11

TID

10.00 – 10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ny ersättare

 

Ordförande hälsade Inger Fredriksson (C) välkommen som ersättare i utskottet under Roger Tiefensees (C) tjänstledighet.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollen 2012/13:25 och 26.

 

§ 3

Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. (MJU14)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:55 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2012/13:MJU14 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

 

- (MP, V) under punkt        1        avslag på förslaget till lag                                          om kontroll av ekologisk                                              produktion,

- (S)   -”-      4        kontrollsystem i andra                                       länder,

- (MP,V)        -”-      5        strategi för ekologisk                                       jordbruksproduktion,

- (SD) -”-      6        nationella mål,

- (S)   -”-      7        mål för offentlig                                     konsumtion,

- (S,V)          -”-      8        mål för ekologisk certifierad                      jordbruksmark,

- (S)   -”-      9        åtgärder för ökad ekologisk                      produktion,

- (MP, V)       -”-      10      utredning och stöd till                                      ekologiskt jordbruk,

- (MP) -”-      11      rådgivning och                                       certifieringsbidrag.

 

§ 4

Skogspolitik (MJU16)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik.

Utskottet justerade betänkande 2012/13:MJU16 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S)(MP, V)   under punkt   1        skogsvårdslagen och                                        miljöhänsyn,

- (MP, V)       -”-      2        hyggesfritt skogsbruk m.m.,

- (V)   -”-      3        biobränslestrategi,

- (MP, V)       -”-      4        skogsbruk och naturhänsyn,

- (MP,V)        -”-      5        skogens sociala värden,

- (MP,V)        -”-      6        offentligt ägd skog,

- (MP,V)        -”-      7        ekonomiska styrmedel,

- (S, V)         -”-      8        uppföljning av miljöhänsyn,

- (S)   -”-      9        marknadens krav på                                miljöhänsyn,

- (MP,V)        -”-      10      talerätt och möjlighet att                                 överklaga.

 

S, MP och V anmälde särskilda yttranden.

 

§ 5

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2012/13:80.


Ärendet bordlades.

 

§ 6

EU-förslag om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

 

Utskottet beslutade att från trafikutskottet ta emot KOM (2013) 133 för subsidiaritetsprövning.

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 133.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Information från Livsmedelsverket

 

Utskottet beslutade att kalla representanter för Livsmedelsverket för information med anledning av den s.k. hästköttsskandalen.

 

§ 8

Sommarsammanträde

Utskottet beslutade att sammanträda tisdagen den 27 augusti 2013 kl. 13.00

 

§ 9

Utskottets arbetsgrupper

 

Anmäldes att Inger Fredriksson (C) ersätter Roger Tiefensee (C) i uppföljnings- och utvärderingsgruppen samt i kontaktgruppen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken t.o.m. den 2 juni 2013.

 

Anmäldes att Jens Holm (V) representerar Vänsterpartiet i kontaktgruppen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

 

 

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 16 april 2013 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 18 april 2013

 

Matilda Ernkrans

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2012/13:27

 

 

§§ 1- 10

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C) tjl. t.o.m. 130602

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M)  

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)  tjl. t.o.m. 130610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Larsson (SD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP) tjl. t.o.m. 130517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Duàn (S) t.o.m. 130610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Fredriksson (C) t.o.m. 130602

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande