Protokoll utskottssammanträde 2012/13:29

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:29

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29

 

DATUM

2013-04-25

TID

10.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Lärarlegitimationsreformen

 

Förbundsordförande Eva-Lis Sirén, förbundssekreterare Helene Lindstrand och biträdande förbundssekreterare Malin Tufvesson, Lärarförbundet, informerade om lärarlegitimationsreformen.

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:28.

 

3 §

Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare (UbU13)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:62 och en motion.

 

Ärendet bordlades.

 

4 §

Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. (UbU15)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:136 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

5 §

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte eventuella motioner som kan komma att väckas med anledning av skrivelsen.

 

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande och meddela konstitutionsutskottet detta genom utdrag ur dagens protokoll tillsammans med en på kansliet upprättad PM (bilaga 2).

 

6 §

Förstudie om förskolan

 

Utskottet beslutade trycka den förstudie om förskolan som gjorts på utskottets uppdrag i serien Rapporter från riksdagen.

 

7 §

Förstudie om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande

 

Utskottet beslutade trycka den förstudie om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande som gjorts på utskottets uppdrag i serien Rapporter från riksdagen.

 

8 §

Rapport om uppföljning av skolan

 

Utskottet beslutade att rapporten Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, som gjorts på utskottets uppdrag, ska tryckas i serien Rapporter från riksdagen. Arbetsutskottet fick i uppdrag att besluta om rapporten ska tryckas i sin helhet eller i utvalda delar.

 

9 §

Tack till utskottets arbetsutskott för uppföljning och utvärdering

 

Utskottet tackade styrgruppens ordförande Betty Malmberg och ledamot Caroline Helmersson Olsson för deras insatser i gruppens arbete.

 

10 §

Projekt om uppföljning av högskolan

 

Utskottet beslutade initiera ett uppföljningsprojekt om högskolan enligt förslag från utskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering och uppdrog åt styrgruppens arbetsutskott att besluta om nödvändiga åtgärder för projektstart. Utskottet delegerade till styrgruppen att besluta om hur projektet ska följas och att utse ledamöter till en särskild styrgrupp för projektet.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 2 maj 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:29

 

1 §

2-3 §§

4-9 §§

10 §

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

O

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

X

 

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

O

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande