Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

2014-04-15

TID

11:00–11:30
12:45–13:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kanslimeddelanden

Informerades om att

– FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson återkopplat svar på fråga som ställdes vid den Offentliga utfrågningen den 8 april 2014. Svar delades skriftligt på bordet och finns även tillgängligt i Mimer.

– Regeringskansliets ”Rapport från Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten den 11-13 april 2014” inkommit och finns tillgänglig i sessionssalen samt Mimer.

– Riksrevisionens uppföljningsrapport 2014 inkommit och återfinns på Riksrevisionens hemsida samt i Mimer.

– UNFPA har bjudit in riksdagsledamöter att delta vid IPCI-konferensen den 23-25 april 2014. Information och inbjudan finns i Mimer.

utskottets ordförande tar emot Olav Kjörven, Special Adviser to the UNDP Administrator on the Post-2015 Development Agenda, den 23 april 2014 kl. 14-00. Anmälningsblankett delas på bordet.

– Utbildningsutskottet bjudit in Utrikesutskottet samt Miljö- och jordbruksutskottet till ett seminarium om ”utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande” den 6 maj 2014 kl. 12.00–14.00. Anmälningsblankett delas på bordet.

§ 2

Norden (UU3)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:90, redogörelse 2013/14:NR1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag (UU8)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:190 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013 (UU9)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:139

Ärendet bordlades.


§ 5

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:115 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU11)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:114 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Sveriges politik för global utveckling (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:154 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Biståndspolitisk plattform (UU20)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:1431 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Colombia/Peru – Frihandelsavtal (UU21)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:166.

Ärendet bordlades.

§ 10

Irak – Avtal om partnerskap och samarbete (UU22)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:165.

Ärendet bordlades.

§ 11

Mongoliet – Ramavtal om partnerskap och samarbete (UU23)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:163.

Ärendet bordlades.

§ 12

Centralamerika – Avtal om upprättande av en associering (UU24)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:167.

Ärendet bordlades.

Sammanträdet ajournerades kl. 11:30 och återupptogs kl. 12:45


§ 13

Föredragning om situationen i Ukraina – perspektiv från Estland

Ambassadör Anders Ljunggren lämnade information om situationen i Ukraina.

Ledamöternas frågor besvarades.

§14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 april 2014 kl. 11:00.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 29 april 2014

Sofia Arkelsten
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:28

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

6

7-8

9-12

N

N

N

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

X

X

Urban Ahlin (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

O

O

O

O

O

X

O

Carina Hägg (S)

X

X

X

X

X

X

X

Christian Holm (M)

X

X

X

X

X

X

X

Tommy Waidelich (S)

X

X

X

X

X

X

X

Mats Johansson (M)

X

X

X

X

X

X

X

Carin Runeson (S)

X

X

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (FP)

X

X

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

Christer Winbäck (FP)

X

X

X

X

X

X

X

Bodil Ceballos (MP)

X

X

O

X

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD)

Hans Linde (V)

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

O

X

X

O

X

O

X

Désirée Liljevall (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

O

O

O

O

O

O

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Jeppsson (S)

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

Valter Mutt (MP)

O

O

X

O

O

O

O

Gustav Blix (M)

O

O

O

X

O

O

Peter Rådberg (MP)

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

X

X

X

Johnny Skalin (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annelie Enochson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Karin Åström (S)

N = Närvarande

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarandeUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:28

§ 13

§ 14

N

N

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Urban Ahlin (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Carina Hägg (S)

X

X

Christian Holm (M)

X

X

Tommy Waidelich (S)

Mats Johansson (M)

X

X

Carin Runeson (S)

X

X

Fredrik Malm (FP)

Olle Thorell (S)

Kerstin Lundgren (C)

Kenneth G Forslund (S)

Christer Winbäck (FP)

X

X

Bodil Ceballos (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD)

Hans Linde (V)

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

X

X

Désirée Liljevall (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Jeppsson (S)

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

X

Valter Mutt (MP)

X

X

Gustav Blix (M)

Peter Rådberg (MP)

O

O

Robert Halef (KD)

X

X

Johnny Skalin (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD)

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annelie Enochson (KD)

O

O

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Karin Åström (S)

O

O

N = Närvarande

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande