Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-04-29

TID

11:00-11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 (UU10)

–

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:115 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU10.

S-, MP-, V-, och SD-ledamöterna anmälde reservationer. S- och SD-ledamöterna anmälde särskilda yttrande.

§ 2

Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru å andra sidan (UU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:166 och motioner. Utskottet justerade betänkanden 2013/14:UU21.

MP- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (UU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:165. Utskottet justerade betänkanden 2013/14:UU22.

§ 4

Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och Mongoliet, å andra sidan (UU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:163. Utskottet justerade betänkanden 2013/14:UU23.


§ 5

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (UU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:167. Utskottet justerade betänkanden 2013/14:UU24.

MP- och V-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:190 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013 (UU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:139 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Sveriges politik för global utveckling PGU (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:154 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Biståndspolitisk plattform (UU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:131 och motioner.

Ärendet bordlades.

§10

Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten (UU25)

Utskottet behandlade proposition 2013/14: 129 och motioner.

Ärendet bordlades.

§11

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2013/14:26, 2013/14:27 och 2013/14:28 samt besöksprotokollen 2013/14:13 och 2013/14:14


§12

Kanslimeddelanden

Informerades om att
- debattlistor för UU10, UU21, UU22, UU23 och UU24 har cirkulerats.
- ministerrådet för utrikes frågor (FAC) ev. håller ett extra möte torsdagen den 1 maj och, om så blir fallet, utrikesutskottet sammanträder för information från regeringen tillsammans med EU-nämnden i morgon onsdag den 30 april kl. 09.30.

Påmindes om utskottets studiebesök på ISP onsdagen den 7 maj kl. 17.00–18.30.

§13

Aktuella EU-frågor

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

KOM(2014) 148, KOM(2014) 149, KOM(2014) 156, KOM(2014)146, KOM(2014) 147, KOM(2014) 157

Läggs till handlingarna.

KOM(2014) 111 slutlig

Läggs till handlingarna.

KOM(2014) 200 final

KOM(2014) 201 slutlig

KOM(2014) 202 slutlig

Läggs till handlingarna.

JOIN(2014) 16 final

Läggs till handlingarna.

2013/14:FPM66

Läggs till handlingarna.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11:00.

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 6 maj 2014

Sofia ArkelstenUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:29

§ 1

§ 2-5

§ 6

§ 7

§ 8-14

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

Urban Ahlin (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

O

O

O

O

X

Carina Hägg (S)

X

X

X

X

X

Christian Holm (M)

X

X

X

X

X

Tommy Waidelich (S)

X

X

X

X

X

Mats Johansson (M)

X

X

X

X

X

Carin Runeson (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (FP)

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

Christer Winbäck (FP)

Bodil Ceballos (MP)

X

X

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

O

X

O

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

O

X

X

X

O

Désirée Liljevall (S)

X

X

X

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

O

O

O

O

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Jeppsson (S)

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP)

X

X

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

Valter Mutt (MP)

Gustav Blix (M)

X

Peter Rådberg (MP)

Robert Halef (KD)

O

X

O

X

O

Johnny Skalin (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD)

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annelie Enochson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Karin Åström (S)

N = Närvarande

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande