Protokoll utskottssammanträde 2013/14:35

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:35

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35

DATUM

2014-03-18

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleverna E.T. och S.G., till ledamöterna Per Bill och Hans Hoff, får närvara vid veckans sammanträden.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:34.

§ 3

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats propositioner

2013/14:136 Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur

2013/14:179 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Frågor om rösträtt, valsystem m.m. (KU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU19.

MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

Vallagsfrågor (KU22)

Ärendet bordlades.

§ 7

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:47 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Fri- och rättigheter (KU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Minoritetsfrågor (KU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Ändrade sammanträdestider

Utskottet beslutade att sammanträdena den 1, 8 och 15 april 2014 börjar kl. 10.00.

Vid protokollet

Justerat 2014-03-20

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:35

§ 1-4

§ 5-6

§ 7-10

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

x

Andreas Norlén (M)

-

-

-

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

x

Lars Elinderson (M)

x

x

x

Billy Gustafsson (S)

x

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

x

Hans Hoff (S)

x

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

x

Marie Granlund (S)

o

o

o

Sedat Dogru (M)

x

o

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

o

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

x

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande