Protokoll utskottssammanträde 2013/14:37

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:37

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:37

DATUM

2014-03-25

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven T. J. till ledamoten Andreas Norlén (M) fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:36.

§ 3

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2013/14:K20 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) med anledning av proposition 2013/14:123 Olovlig hantering av avkodningsutrustning.

§ 4

Årsboken om EU

Kanslichefen anmälde att utrikesutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 10 april 2014 yttra sig över skrivelse 2013/14:115 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013 och eventuella motioner i de delar de berör utskottets beredningsområde.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Erik Ullenhag.

§ 7

Sammanträdesplan

Sammanträdesplan för våren 2014 anmäldes.

§ 8

Val av riksrevisor

Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att till ny riksrevisor efter Gudrun Antemar välja kammarrättspresidenten i Göteborg Margareta Åberg fr.o.m. den 1 juni 2014 till dess nytt val genomförts under sjunde året därefter.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Tidningen Riksdag & Departement (KU33)

Utskottet behandlade framställning 2013/14:RS1 och motioner.

Utskottet beslutade att bjuda in riksdagsdirektören för uppföljande information.

Ärendet bordlades.

§ 10

Offentlig förvaltning (KU26)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Kommittéberättelse 2014 (KU36)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:103.

Ärendet bordlades.

§ 12

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet beslutade att anmoda övriga utskott att senast den 29 april 2014 yttra sig över skrivelse 2013/14:75 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justerat 2014-03-27

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:37

§ 1-10

§11-12

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

Lars Elinderson (M)

x

x

Billy Gustafsson (S)

-

-

Karl Sigfrid (M)

x

x

Phia Andersson (S)

-

-

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

Hans Hoff (S)

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

Marie Granlund (S)

x

x

Sedat Dogru (M)

o

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

-

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande