Protokoll utskottssammanträde 2013/14:40

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:40

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:40

DATUM

2014-04-03

TID

09.00–10.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Tidningen Riksdag & Departement (KU33)

Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, kanslichefen Ann Aurén och informationschefen Karin Hedman lämnade information och svarade på frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:39.

§ 3

Inbjudan

Utskottet tog upp frågan om deltagande i Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) årsmöte den 13 april 2014. Utskottet beslutade att inte delta.

§ 4

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

– motion 2013/14:K21 av Per Ramhorn (SD) med anledning av

proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet

– motion 2013/14:K22 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) med

anledning av proposition 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet

och tillgänglighet i valförfarandet.

§ 5

Integritets- och sekretessfrågor (KU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet beslutade att Översyn av ändringar i offentlighets- och sekretesslagen 1995–2012 publiceras i Rapporter från Riksdagen.

Ärendet bordlades.

§ 6

Begravningsfrågor och trossamfund (KU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Offentlig förvaltning (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet (KU31)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:124 och motion.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-04-08

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:40

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

-

Billy Gustafsson (S)

x

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande