Protokoll utskottssammanträde 2014/15:10

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:10

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10

DATUM

2015-05-07

TID

09.00–09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:9.

§ 2

Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen
i norra Irak
(UFöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:104

och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:UFöU4.

M-, SD-, C-, FP-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

KD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Pressmeddelande

Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att utarbeta ett pressmeddelande för ärendet.

§ 4

Övriga frågor

Ordförande och vice ordförande meddelade sin avsikt att avsäga sig ordförande- respektive vice ordförandeskapet i utskottet fr.o.m. nästföljande sammanträde.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 19 maj 2015 kl. 12.00.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras tisdagen den 19 maj 2015

Karin Enström (M)

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:10

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Karin Enström (M) ordf.

X

Åsa Lindestam (S) vice ordf.

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Björn Söder (SD)

Lena Asplund (M)

X

Peter Jeppsson (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Mikael Jansson (SD)

Allan Widman (FP)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

SUPPLEANTER

Katarina Köhler (S)

O

Jan R Andersson (M)

O

Paula Holmquist (S)

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

O

Jeff Ahl (SD)

X

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Jakop Dalunde (MP)

O

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

O

Roger Richtoff (SD)

Tina Acketoft (FP)

O

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

O

Kalle Olsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

X

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

X

X

X

X

X