Protokoll utskottssammanträde 2014/15:11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:11

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11

DATUM

2015-05-19

TID

12.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att Peter Jeppsson (S) avsagt sig uppdraget som deputerad i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) och att försvarsutskottet valt Kent Härstedt (S) till deputerad och
Peter Jeppsson (S) till suppleant i UFöU.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:10.

§ 3

Val av ordförande

Utskottet valde Allan Widman (FP) till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Utskottet valde Kenneth G Forslund (S) till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av förhandlingarna.

§ 6

Mottagande av motioner

Utskottet beslutade att från utrikesutskottet och försvarsutskottet ta emot motioner som finns i bilaga Motioner för behandling i betänkande 2014/15:UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning samt förslag till tidplan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden
2016–2020 (UFöU5)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:109 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 maj 2015 kl. 12.00.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras tisdagen den 26 maj 2015

Allan Widman (FP)


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:11

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) ordf.

X

Kenneth G Forslund (S) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Karin Enström (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Björn Söder (SD)

Lena Asplund (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

SUPPLEANTER

Katarina Köhler (S)

Jan R Andersson (M)

O

Paula Holmquist (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

X

Pyry Niemi (S)

O

Jeff Ahl (SD)

X

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

O

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

O

Göran Pettersson (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

O

Roger Richtoff (SD)

O

Tina Acketoft (FP)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

O

Kalle Olsson (S)

Peter Jeppsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

X

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

X

X

X

X

X