Protokoll utskottssammanträde 2014/15:13

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:13

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13

DATUM

2015-05-28

TID

09.00–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:12.

§ 2

Kanslimeddelanden

§ 3

Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden
2016–2020 (UFöU5)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:109 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 juni 2015 kl. 09.00.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras torsdagen den 4 juni 2015

Allan Widman (FP)


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:13

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) ordf.

X

Kenneth G Forslund (S) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Karin Enström (M)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Björn Söder (SD)

X

Lena Asplund (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Olle Thorell (S)

Mikael Jansson (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

SUPPLEANTER

Katarina Köhler (S)

Jan R Andersson (M)

Paula Holmquist (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

O

Pyry Niemi (S)

O

Jeff Ahl (SD)

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

O

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

O

Göran Pettersson (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

X

Roger Richtoff (SD)

Tina Acketoft (FP)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

Kalle Olsson (S)

O

Peter Jeppsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

X

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

X

X

X

X

X