Protokoll utskottssammanträde 2014/15:1

Skatteutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1

DATUM

2014-10-07

TID

11.30–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30.

Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till

Ledamöter i skatteutskottet

Leif Jakobsson (S)

Jessica Polfjärd (M)

Sara Karlsson (S)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Anna Hagwall (SD)

Maria Plass (M)

Hannah Bergstedt (S)

Per Åsling (C)

Rasmus Ling (MP)

Helena Bouveng (M)

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

Mats Persson (FP)

Daniel Šestrajčić (V)

Aron Modig (KD)

Patrik Lundqvist (S)

Suppleanter i skatteutskottet

Erik Ezelius (S)

Anette Åkesson (M)

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

§ 1

Sammanträdets öppnande

Leif Jakobsson (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Utskottet godkände dagordningen.

§ 3

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter gjordes.

§ 4

Val av ordförande

Per Åsling (C) valdes till ordförande.

Leif Jakobsson (S) överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet.

§ 5

Val av vice ordförande

Leif Jakobsson (S) valdes till vice ordförande.

§ 6

Presentationsrunda

Alla gjorde en kort presentation av sig själva.

§ 7

Information om den digitala mötestjänsten

Kanslichefen informerade om den digitala mötestjänsten och att handlingar till utskottets sammanträden finns tillgängliga där.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att en introduktion för nya ledamöter äger rum torsdagen den 9 oktober kl. 9.00 i skatteutskottets sessionssal.

Vidare informerade kanslichefen om en inbjudan från brittiska parlamentet den 30 oktober 2014.

§ 9

Nästa sammanträde

Tiden för nästa sammanträde meddelas senare.

Vid protokollet

Justeras den 21 oktober 2014SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:1

§ 1–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Jessica Polfjärd (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Olof Lavesson (M)

X

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

Maria Plass (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Helena Bouveng (M)

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mats Persson (FP)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

O

Anette Åkesson (M)

X

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

O

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2014-10-07