Protokoll utskottssammanträde 2014/15:22

Justitieutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22

DATUM

2015-04-28

TID

11.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Pontus Holmlund fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:21.

§ 3

Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) (JuU23)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:82 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU23.

V- och FP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Arbetet i den ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten – granskningsutlåtande (JuU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av Rapport om arbetet i den ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten under perioden januari 2013- juni 2014.

Utskottet justerade utlåtande 2014/15:JuU19.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 7

Nästa sammanträde


Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 7 maj 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:22

§ 1-4

§ 5-7

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

Kent Ekeroth (SD)

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

Susanne Eberstein (S)

-

-

Johan Hedin (C)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

-

Adam Marttinen (SD)

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

Linda Snecker (V)

-

-

Andreas Carlson (KD)

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

X

Pia Hallström (M)

O

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (FP)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Torbjörn Björlund (V)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-04-23