Protokoll utskottssammanträde 2014/15:28

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:28

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28

DATUM

2015-03-26

TID

08.30–09.30

09.45–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

IS och Ukraina

(Tillsammans med utrikesutskottet)

Information om IS och Ukraina från generalmajor Gunnar Karlsson, chef för MUST med medarbetare.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information om informationssäkerhet

– Utredare Erik Wennerström, generaldirektören för Brottsförebyggande rådet, informerade och svarade på frågor om utredningen Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (Betänkande av NISU 2014, SOU 2015:23) med delbetänkande avseende Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni (SOU 2014:92).

– Avdelningschef Lena Björck, programansvarige Thomas Dawidowski, projektledare Per Dackenberg och medarbetare Marcus Pettersson, alla från Riksrevisionen, informerade och svarade på frågor om utredningen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RIR 2014:23).

– Statssekreterare Ann Linde, ämnesråd Annika Elmgart, politiskt sakkunniga Sara Yazdanfar, biträdande chef Enheten för samordning av samhällets krisberedskap, och ämnesråd Karin Erlingsson, biträdande chef Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap, alla från Justitiedepartementet, informerade och svarade på frågor om regeringens syn på informationssäkerhet inklusive skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (2014/15:84) samt gav en lägesuppdatering avseende EU:s direktiv för nät- och informationssäkerhet (NIS).

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:27.

§ 4

Genomförande av Seveso III-direktivet (FöU8)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:60.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommande uppföljnings- och utvärderingsprojekt

Utskottet beslutade att inom ramen för utskottets uppföljnings- och utvärderingsverksamhet följa upp de uttalanden utskottet gjort om vikten av myndigheternas information när det gäller den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller krigssituation.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen:

– Presenterade en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för hela våren.

– Meddelade att utskottssammanträdet tisdagen den 7 april ställs in.

– Informerade om att debatten av betänkande 2014/15:FöU9 Genomförande av Offshoredirektivet flyttats från torsdagen den 21 maj till onsdagen den 20 maj.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 9 april 2015 kl. 09.45.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 9 april 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:28

§ 1

§ 2-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

O

-

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

O

-

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Kenneth G Forslund (S)

O

-

Jeff Ahl (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

O

-

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.