Protokoll utskottssammanträde 2014/15:30

Skatteutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30

DATUM

2015-05-07

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beskattning av ideella föreningar

Statssekreterare Charlotte Svensson, enhetschef Niklas Ekstrand, ämnesråd Jan Larsson och rättssakkunnig Terese Danielsson, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om beskattning av ideella föreningar.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:29.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om det preliminära programmet till seminariet om Internationellt samarbete mot skatteflykt torsdagen den 4 juni 2015 kl. 9.00–12.00 i förstakammarsalen. En inbjudan med program kommer att skickas inom kort.

Kanslichefen informerade också om programmet för besöket hos AstraZeneca AB den 21 maj 2015. Bussen avgår från riksdagen kl. 7.45 och är åter i riksdagen kl. 13.00.

§ 4

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (SkU26)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2015) 135.

Utskottet justerade utlåtande 2014/15:SkU26.


§ 6

Lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (SkU27)

Efter ordförandens förslag och då ingen hade någon invändning däremot behandlade utskottet med stöd av ett vid bordet utdelat underlag, som en ny punkt på dagordningen, med stöd av RO 9 kap. 16 § (initiativ) ett förslag om att riksdagen antar skatteutskottets förslag till lag om ändring i lagen (2015:000) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SkU27.

§ 7

Övriga frågor

Utskottet beslutade att delta i en EU-konferens den 17 juni 2015 i Bryssel som ordnas av Europaparlamentets särskilda kommitté TAXE; ”Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect” som bl.a. sysslar med förhandsbesked m.m. Anmälan om deltagande måste registreras senast måndagen den 18 maj 2015.

Utskottet beslutade att tillsammans med finansutskottet ta emot en delegation från skatte- och ekonomiutskottet i Montenegro vid en lämplig tidpunkt under hösten.

Ordföranden hälsade Dennis Dioukarev (SD) välkommen till sitt första sammanträde med utskottet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 maj 2015SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:30

§ 1–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Olof Lavesson (M)

X

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

Maria Plass (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Helena Bouveng (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mats Persson (FP)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Anette Åkesson (M)

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

O

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (FP)

Said Abdu (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-02-11