Protokoll utskottssammanträde 2014/15:30

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30

DATUM

2015–04–23

TID

08:00–08:25

08:30–11:52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP) (UU18)

Utskottet inledde granskningen av JOIN (2015) 6.

Ärendet bordlades.

§ 2

Norden (UU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:90 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:65 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Strategisk exportkontroll 2014 — krigsmateriel och produkter
med dubbla användningsområden (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:114 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Europarådet (UU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:66, redogörelse 2014/15:ER1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:67 och redogörelse 2014/15:OSSE1.

Ärendet bordlades.

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2014/15:28 och 2014/15:29.

§ 9

Kanslimeddelanden

Informerades om att debatter om utskottets betänkanden om OSSE (2014/15:UU16) och ER (2014/15:UU14) flyttas från den 4 till den 3 juni. UFöU:s betänkande om insatsen i Irak (2014/15:UFöU4) debatteras den 3 juni. Debatten om utskottets utlåtande om ENP (2014/15:UU18) läggs torsdagen den 4 juni.

Beslutades om att Riksrevisionens årliga uppföljningsrapport som överlämnats till utskottet för kännedom läggs till handlingarna.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 maj 2015 kl. 11.00.

Sammanträdet ajournerades kl. 08:25 och återupptogs kl. 08:30.

§ 11

Offentlig utfrågning tillsammans med näringsutskottet om ett handelsavtal mellan EU och USA (TTIP)

Utskotten inhämtade information på temat Ett handelsavtal mellan EU och USA (TTIP)

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 5 maj 2015

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:30

§1-10

§ 11

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Julia Kronlid (SD)

X

Margareta Cederfelt (M)

Katarina Köhler (S)

Kerstin Lundgren (C)

Valter Mutt (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (FP)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

Sotiris Delis (M)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

O

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (FP)

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

O

Pavel Gamov (SD)

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

O

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (FP)

O

Mathias Sundin (FP)

Shadiye Heydari (S)

Olof Lavesson (M) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande