Protokoll utskottssammanträde 2014/15:31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31

DATUM

2015-04-21

TID

11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2014/15:29 och 30.

§ 2

Naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Naturvård och biologisk mångfald. Utskottet justerade betänkande 2014/15:MJU12 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (M) (V) – – – under punkt – 1 – övergripande frågor om – – – – – biologisk mångfald,

- (V) – – – –”– – 2 – miljöskadliga subventioner,

- (V) – – – –”– – 3 – stoppregeln,

- (S, MP, V) – – – – ”– – 4 – naturvårdsdirektiven,

- (S, MP, V) – – – – ”– – 5 – selektiv jakt på varg,
- (M) (C) – – – – ”– – 6 – den nya rovdjurspolitiken,
- (M, SD) – – – – ”– – 8 – Århuskonventionen,
- (SD) (C) – – – – ”– – 9 – regional rovdjursförvaltning,

- (S, MP, V) – – – – ”– – 10 – viltförvaltnings- – – – – – – delegationerna,
- (M, SD) – – – – ”– – 11 – ersättning vid skyddsjakt,
- (M, C, V, FP, KD) – – ”– – 15 – artskyddsbrott,

- (SD) – – – – ”– – 16 – lantraser,

- (SD) – – – – ”– – 17 – allemansrätten,

- (M, SD, C) – – – – ”– – 19 – skötseln av naturreservat,

- (M) – – – –”– – 20 – ersättning till markägare,

- (M, C, V, FP, KD) – –”– – 21 – vattenskyddsområden,

- (V) – – – –”– – 22 – marina skyddade områden – – – – – m.m.,

- (S, MP, V) – – – –”– – 23 – översyn av strandskyddet,

- (C) (KD) – – – –”– – 24 – reform av strandskyddet,

- (SD) – – – –”– – 25 – begränsa utvidgningen av – – – – – strandskyddet,

- (SD) – – – –”– – 27 – terrängkörning m.m.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Djurskydd (MJU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd. Utskottet justerade betänkande 2014/15:MJU10

Följande reservationer anmäldes:

- (V) – – – under punkt – 2 – Globalt arbete,

- (C) – – – –”– – 4 – EU-register om – – – – – – antibiotikaanvändning – – – – – och sanktioner,

- (V) – – – –”– – 5 – ny djurskyddslagstiftning,

- (M, C, FP, KD) – – – ”– – 6 – översyn av – – – – – – djurskyddslagstiftningen,

- (SD) – – – – ”– – 7 – djurbalk m.m.,
- (V) – – – – ”– – 8 – djurförsök,
- (SD) – – – – ”– – 9 – djurtransporter,
- (V) – – – – ”– – 10 – tillämpning av djurskydds- – – – – – lagen för djur på cirkus,

- (SD) – – –”– – 11 – krav på cirkusnäringen m.m.,

- (SD) – – –”– – 12 – djurparker och delfinarier,

- (SD) – – –”– – 14 – slaktmetoder,

- (V) – – –”– – 15 – minknäringen,

- (V) – – –”– – 16 – märkning av katter,

- (C) – – –”– – 18 – kontroll och organisation,

- (SD) – – –”– – 19 – kompetenskrav för – – – – – djurskyddskontrollanter

§ 4

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (MJU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet med anledning av skrivelse 2014/15:65 och en motion.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:MJU3y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 28 april 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:31

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Lena Ek (C), vice ordf

X

Ulf Berg (M)

X

Isak From (S)

-

Johan Hultberg (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (FP)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

-

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

O

Emma Nohrén (MP)

Jenny Petersson (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

X

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande