Protokoll utskottssammanträde 2014/15:31

Skatteutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31

DATUM

2015-05-19

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:30.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen påminde om EU-konferensen i Bryssel den 17 juni om ”Agressive corporate tax planning and harmful tax practices”. Anmälan görs till kansliet.

§ 3

Vårändringsbudget för 2015 (SkU6y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och motioner samt förslag till utskottsinitiativ rörande anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn.

Ärendet bordlades.

§ 4

2015 års ekonomiska vårproposition (SkU7y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Årsredovisning för staten

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2014/15:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Redovisning av skatteutgifter 2015 (SkU25)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2014/15:98 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 26 maj 2015 kl. 11.00.

Direkt efter sammanträdet träffades gruppen för uppföljning och utvärdering.

Vid protokollet

Justeras den 26 maj 2015SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:31

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

X

Maria Plass (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Helena Bouveng (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mats Persson (FP)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Anette Åkesson (M)

X

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

O

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

O

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (FP)

Said Abdu (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-02-11