Protokoll utskottssammanträde 2014/15:31

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31

DATUM

2015–05-05

TID

11:00–11:15

11:30–12:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU15.

M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer och särskilda yttranden.

§ 2

Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:65 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:67 och redogörelse 2014/15:OSSE1.

Ärendet bordlades.

§ 4

Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP) (UU18)

Utskottet fortsatte behandla granskningen av JOIN (2015) 6.

Ärendet bordlades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:30.

§ 6 – § 6

Reseberättelser

Utskottet beslutade att reseberättelser för Riga 4-6 mars 2015, Haag 12-14 april 2015 och Wien 19-21 april 2015 läggs till handlingarna.


§ 7

Kanslimeddelanden

Informerades om att

– talarlista för UU15 cirkuleras

– beredning av proposition 2014/15:109 kan bli en fråga för sammansatt utrikes- och försvarsutskottet

Påmindes om att

– återvändardagen för tidigare ledamöter onsdagen den 6 maj kl. 14:30-15:15

Sammanträdet ajournerades kl. 11:15 och återupptogs kl. 11:30

§ 9

Regeringens strategi- och framtidsarbete och det nordiska samarbetet

Information från statsråd Kristina Persson, politiskt sakkunnig Thomas Carlhed och ämnesråd Sofie Östmark samtliga från Statsrådsberedningen och ambassadör Annika Hahn-Englund och kansliråd Eva Nilsson Mansfeld båda från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 maj 2015 kl. 08.00.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 7 maj 2015

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:31

§1-7

§ 8

§ 9

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Valter Mutt (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

Pyry Niemi (S)

Björn Söder (SD)

X

X

X

Birgitta Ohlsson (FP)

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

Sotiris Delis (M)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

X

X

X

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

O

O

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (FP)

X

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

O

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

X

X

X

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (FP)

Mathias Sundin (FP)

Shadiye Heydari (S)

Olof Lavesson (M) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande