Protokoll utskottssammanträde 2014/15:32

Skatteutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32

DATUM

2015-05-26

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:31.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om besöket hos Svenskt Näringsliv

den 3 juni. Anmälan till besöket cirkulerade runt bordet.

§ 3

Vårändringsbudget för 2015 (SkU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till

finansutskottet över proposition 2014/15:99, förslag till initiativ och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:SkU6y.

M-, SD, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

2015 års ekonomiska vårproposition (SkU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till

finansutskottet över proposition 2014/15:100 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:SkU7y.

M-, SD, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.


§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 28 maj 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2015SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:32

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Olof Lavesson (M)

X

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

X

Maria Plass (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Helena Bouveng (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mats Persson (FP)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

O

Anette Åkesson (M)

O

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

O

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (FP)

Said Abdu (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-02-11