Protokoll utskottssammanträde 2014/15:32

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32

DATUM

2015-04-16

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:31.

2 §

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

3 §

Skolväsendet (UbU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skolväsendet.

Ärendet bordlades.

4 §

Verksamheten i Europeiska unionen 2014 (UbU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:65 och motion. Utskottet justerade förslag till yttrande 2014/15:UbU4y.

SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

5 §

Utskottsresor

Utskottet uppdrog åt kansliet att undersöka möjliga resmål för kommande utskottsresor dels i vecka 37 2015, dels i månadsskiftet augusti–september 2016.

6 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 april 2015

kl. 10.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 23 april 2015

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:32

§ 1–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Jabar Amin (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

O

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande