Protokoll utskottssammanträde 2014/15:33

Skatteutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

2015-05-28

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:32.

§ 2

Redovisning av skatteutgifter 2015 (SkU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2014/15:98 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SkU25.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Övriga frågor

Utskottet beslutade att Sara Karlsson (S), Maria Plass (M),

Rasmus Ling (MP) och Anette Åkesson (M) deltar i konferensen om Agressive Tax Planning and Democtratic Control Role of Parliaments som anordnas av TAXE-utskottet i Europaparlamentet i Bryssel

den 17 juni 2015.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 11 juni 2015 kl. 10.00.

Direkt efter sammanträdet träffades gruppen för uppföljning och

utvärdering.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2015


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:33

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Olof Lavesson (M)

X

Peter Persson (S)

Anna Hagwall (SD)

X

Maria Plass (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Helena Bouveng (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mats Persson (FP)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Anette Åkesson (M)

O

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

O

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

O

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (FP)

Said Abdu (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-02-11