Protokoll utskottssammanträde 2014/15:33

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

2015–05-19

TID

11:00–11:10

11:15-12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen
under 2014 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:65 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU10.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Europarådet (UU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:66, redogörelse 2014/15:ER1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU14.

SD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

(UU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:67 och redogörelse 2014/15:OSSE1.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU16.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:32.

§ 5

Fråga om ev. överlämnande av yrkanden till sammansatt

utrikes- och försvarsutskott

Utskottet överlämnade till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motionerna 2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 1, 5, 6, och 10-15, 2014/15:1128 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2, 2014/15:1245 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3, 2014/15:1402 av Maria Plass och Hans Rothenberg (M) yrkande 1, 2014/15:1600 av Lisbeth Sundén Andersson (M) yrkande 1, 2014/15:1876 av Jan Björklund (FP) yrkande 1, 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2, 2014/15:1989 av Hans Wallmark (M) yrkande 1, 2014/15:2351 av Finn Bengtsson (M) yrkande 1, 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 9, 11 och 12, 15, 17 och 18 samt 20, och 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 14 och 16 och 18, 20 samt 22.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Reseberättelse

Utskottet beslutade att reseberättelse för Genève 19-21 april 2015 läggs till handlingarna.

§ 7

Kanslimeddelanden

Informerades om att:

- debattlistor för UU10, UU14 och UU16 cirkulerades på bordet.

- Kosovos EU-integrationsminister besöker utskottet onsdagen den
27 maj kl. 09.00-09.45. Anmälningsblankett
delades på bordet

- Karin Enström (M), Sofia Arkelsten (M) och Olle Thorell (S) deltar
på talman Urban Ahlins middag för en delegation kongressledamöter
från USA.

§ 8

Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP) (UU18)

Utskottet fortsatte behandla granskningen av JOIN (2015) 6.

Ärendet bordlades.

§ 9

Övriga frågor

Krister Örnfjäder (S) ställde frågor avseende IDEA.

Sammanträdet ajournerades kl. 11:10 och återupptogs kl. 11:15

§ 10

Föredragning om utgiftsområde 5 (Internationell

samverkan) och om UD:s ekonomi

Kabinettssekreterare Annika Söder, expeditionschef Fredrik Jörgensen och ämnesråd Maria Sönne, samtliga UD lämnade information om utgiftsområde 5 (Internationell samverkan) och om UD:s ekonomi.

Ledamöterna frågor besvarades.

§ 11

Yttrande över Vårändringsbudget för 2015
och Årsredovisning för staten 2014 (UU2y)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:99 och skrivelse 2014/15:101

Ärendet bordlades.


§12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 21 maj 2015

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:33

§1-9

§ 10-12

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

Sotiris Delis (M)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (FP)

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (FP)

Mathias Sundin (FP)

Shadiye Heydari (S)

Olof Lavesson (M) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande