Protokoll utskottssammanträde 2014/15:33

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

2015-04-23

TID

10:00-10:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information om Nobel Center


Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten, chefen för Museum Gustavianum Marika Hedin och museichef Olov Amelin, Nobelmuseet informerade om Nobel Center.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:32.

Skolväsendet (UbU11)

Utskottet fortsatte behandling av motioner. Utskottet beslutade att behandla motioner om skolavslutningar i ett särskilt betänkande.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU11.

Vid förslagspunkt 3 fattades utskottets beslut med röstsiffrorna 9 mot 8 sedan SD-ledamöterna i huvudomröstningen beslutat stödja M, C, FP och KD-ledamöternas ställningstagande.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. Ett särskilt yttrande anmäldes av SD-ledamöterna.

Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning (UbU13)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:85 och motioner.

Ärendet bordlades.

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

6 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Carina Wegersjö Bergström

Justeras torsdagen den 5 maj 2015

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:33

4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

V

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

X

X

V

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

V

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

V

X

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

V

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

X

V

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

V

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

V

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

X

V

X

Jabar Amin (MP)

X

X

X

V

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

V

O

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

V

X

Carina Herrstedt (SD)

Daniel Riazat (V)

X

X

X

V

X

Annica Eclund (KD)

X

X

X

V

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

X

X

V

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

V

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

O

O

X

Olle Thorell (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

V

X

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

Torbjörn Björlund (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande