Protokoll utskottssammanträde 2014/15:34

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34

DATUM

2015-05-05

TID

11:00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om halvtidsöversynen av Utbildning 2020

Utskottet överlade med statsrådet Gustav Fridolin, statssekreteraren Helene Öberg, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Karl Sälgström.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2541-2014/15).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar det underlag som ordförandeskapet presenterat som vägledning för ministrarnas diskussion.

Regeringen anser att de fyra strategiska mål som utgör grunden i Utbildning 2020 fortfarande är relevanta och dessa bör fortsättningsvis stå i fokus för det europeiska samarbetet på utbildningsområdet. Arbetsgrupperna inom den öppna samordningsmetoden är viktiga i det fortsatta arbetet med de prioriterade områdena i Utbildning 2020. Sverige har mycket goda erfarenheter av erfarenhetsutbyte mellan länder och ömsesidigt lärande inom utbildningsområdet.

Regeringen ämnar framföra i diskussionen att det finns goda argument för att ändra Utbildning 2020 cykeln till 5 år från 3 år. Några sådana argument är en minskad rapporteringsbörda och att samarbetet synkroniseras med exempelvis Europa 2020-strategin. Dessutom avser regeringen framhålla att det centrala för det europeiska samarbetet inom utbildningsområdet är dels perspektivet om att en god utbildning öppnar perspektiv och ger goda livsförutsättningar för individen och dels lägger grunden för ett aktivt medborgarskap och demokratiska värden. Samtidigt behöver utbildning svara mot de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden på kort och lång sikt.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om förskolans och den primära utbildningens roll i att främja kreativitet, innovation och digital kompetens

Utskottet överlade med statsrådet Gustav Fridolin, statssekreteraren Helene Öberg, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Karl Sälgström.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2542-2014/15).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen har under förhandlingarna gett stöd till det lettiska ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser och har lyft fram skrivningar om att betydelsen av leken i förskolan och skolans tidiga år för att främja kreativitet och uppfinningsrikedom. Regeringen har även framfört att egenskaper såsom digital kompetens och uppfinningsrikedom inte enbart ska ses i ljuset av dess framtida ekonomiska värde utan även betonas för att barnet ska få möjlighet att utvecklas som individ.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt med följande förtydliganden:

Begreppet innovation i detta sammanhang behöver förtydligas.

Utbildningsinstitutionernas roll när det gäller att utveckla förmågan att använda informations- och kommunikationsteknik för undervisningsändamål behöver framhållas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-information från regeringen om det informella ministermötet i Paris den 17 mars 2015

Statsrådet Gustav Fridolin, statssekreteraren Helene Öberg, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Karl Sälgström informerade utskottet om det informella ministermötet i Paris den 17 mars 2015.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:33.

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

Riksrevisionens granskningsrapport Statens dimensionering av lärarutbildning (UbU7)

Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:47.

Ärendet bordlades.

Riksrevisionens granskningsrapport Specialdestinerade statsbidrag - Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola (UbU14)

Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:106.

Ärendet bordlades.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014 (UbU16)

Utskottet behandlade redogörelse 2014/15:RJ1 och 2014/15:RR3.

Ärendet bordlades.

Legitimation för kuratorer (UbU00y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet över utskottsinitiativet om legitimation för kuratorer.

Ärendet bordlades.

Årsredovisning för staten 2014 (UbU00y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2014/15:101 Årsredovisning för staten 2014.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 7 maj 2015

Lena Hallengren

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:34

§ 1–3

§ 4–8

§9–11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

X

X

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

X

X

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

O

O

O

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

Torbjörn Björlund (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande