Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Näringsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

2015–05–26

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:34.

§ 2

Vårändringsbudget för 2015 (NU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över skrivelse 2014/15:99 och motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 3 justerades.

Avvikande mening anmäldes

dels av M-, C-, FP- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 28 maj 2015

Jennie NilssonNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:35

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Josef Fransson (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Wallén (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Maria Weimer (FP)

X

Birger Lahti (V)

X

Penilla Gunther (KD)

X

Mattias Jonsson (S)

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

O

Jörgen Warborn (M)

X

Hanna Westerén (S)

O

Gunilla Nordgren (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Anders Ahlgren (C)

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (FP)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Rickard Nordin (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (FP)

Maria Arnholm (FP)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande