Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

2015-05-07

TID

10:00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information om legitimation för kuratorer


Statssekreterare Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, departementssekreterarna Johanna Wockatz och Malin Bolinder, Utbildningsdepartementet, informerade om legitimation för kuratorer.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:34.

Legitimation för kuratorer

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till socialutskottet över utskottsinitiativ om legitimation för kuratorer.

Ärendet bordlades.

Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning (UbU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:85 och motioner.

Ärendet bordlades.

Vissa frågor med anledning av införande av en nationell referensram för livslångt lärande (UbU15)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:107 och motioner.

Ärendet bordlades.

2015 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

Vårändringsbudget för 2015

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

Skolavslutningar

Utskottet behandlade motioner om skolavslutningar.

Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att utarbeta en lagrådsremiss med grund i förslag i motionerna 2014/15:2839 och 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD).

Ärendet bordlades.

Besök av delegation från USA

Utskottet beslutade att Gunilla Svantorp (S), Erik Bengtzboe (M) och Robert Stenkvist (SD) den 25 maj kl. 10.00 tar emot en delegation med kongressledamöter från USA.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annelie Jonsson

Justeras tisdagen den 19 maj 2015

Lena Hallengren

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:35

§ 1-7

§ 8-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson (C)

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

O

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

X

X

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

Torbjörn Björlund (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande