Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

2015-05-26

TID

11.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:35.

§ 2

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2015) 177.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Vårändringsbudget för 2015 (MJU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2014/15:99.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:MJU4y efter vissa ändringar.

M-, C-, FP-, KD och SD-ledamöterna lämnade avvikande meningar.

§ 4

2015 års ekonomiska vårproposition (MJU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2014/15:100.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:MJU5y efter vissa ändringar.

M-, SD-, C-, FP och KD-ledamöterna lämnade avvikande meningar.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Vice ordförandes tack

Vice ordförande Lena Ek meddelade utskottet att hon avgår som vice ordförande och lämnar sin plats i utskottet. Lena Ek tackade utskottets ledamöter och kansli för ett gott samarbete under hennes tid i miljö- och jordbruksutskottet.

Ordförande tackade Lena Ek för hennes insatser i utskottet.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 juni 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Anna Klefborg

Justeras den 2 juni 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:36

§ 1

§ 2-3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Lena Ek (C), vice ordf

X

X

X

Ulf Berg (M)

X

X

X

Isak From (S)

-

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

-

-

-

Gunilla Nordgren (M)

-

-

O

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

O

O

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

O

O

O

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

O

O

O

Emma Nohrén (MP)

X

X

X

Jenny Petersson (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2015-05-26

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:36

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 20 maj 2015

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2015) 186

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet (Batterier och ackumulatorer)

KOM(2015) 204

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för obearbetade produkter, produkter med endast en ingrediens och ingredienser som utgör mer än 50 % av ett livsmedel

KOM(2015) 205

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om obligatorisk uppgift om ursprungsland eller härkomstplats för mjölk, mjölk som ingår som ingrediens i mejeriprodukter och andra slag av kött än nötkött och kött av svin, får, get och fjäderfä

KOM(2015) 212

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/104 vad gäller vissa fiskemöjligheter

KOM(2015) 219

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Tillståndet för naturen i Europeiska unionen Rapport om tillstånd och trender för naturtyper och arter som omfattas av fågel- och habitatdirektiven under perioden 2007-2012 i enlighet med kraven i artikel 17 i habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet

K-dokument

K(2015) 3023

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.5.2015 om upphävande av beslut 2007/410/EG om åtgärder för att förhindra att potato spindletuber viroid förs in till och sprids inom gemenskapen

K(2015) 3035

Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 11.5.2015om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd inom biodlingssektorn

K(2015) 3415

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.5.2015 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Rådsrapporter

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 11 maj 2015

Övrigt

8877/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants (ahead of the Working Party meeting on 18 May 2015)