Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

2015–06–17

TID

08:00–10:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:35 och besöksprotokoll 2014/15:8, 2014/15:9 och 2014/15:10.

§ 2

Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 2015

Utskottet beslutar att ge presidiet tillsammans med kansliet mandat att under riksdagens sommaruppehåll inleda eventuella subsidiaritetsprövningar inom utskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Beslut om deltagande

Utskottet medgav att ledamot Håkan Svenneling (V) och Janine Alm (MP) fick delta under informationen inför FfD i Addis Abeba.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inför utrikesrådet (FAC)

Information från kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråd Cecilia Tamm och politiskt sakkunnig Laila Naraghi samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Inför FfD i Addis Abeba

Information från statssekreterare hos finansmarknadsministern Ulf Holm, från Finansdepartementet ämnesråd Gunilla Näsman, politiskt sakkunnig Olle Billinger och från UD ämnesråd Stefan Isaksson och departementssekreterare Karin Bolin.

Ledamöternas frågor besvarades.


§ 6

Utskottets prioriteringar för mandatperioden 2014-2018 - studiebesök

Utskottet beslutade om inriktningen av studiebesök under perioden 2014-2018 enligt bilaga 2.

§ 7

Utskottets prioriteringar för mandatperioden 2014-2018 – allmänna motioner

Utskottet beslutade om inriktningen av arbetet med motioner från allmän motionstid under perioden 2014-2018 enligt bilaga 3.

§ 8

Utskottets prioriteringar för mandatperioden 2014-2018 – skrivelser/redogörelser

Utskottet beslutade att bordlägga frågan om utskottets skrivelser/redogörelser.

§ 9

Utskottets prioriteringar för mandatperioden 2014-2018 – EU-frågor inför allmänna rådet och utrikesrådet

Utskottet beslutade om att bordlägga frågan om utrikesutskottets arbete med EU-frågor inför allmänna rådet (GAC) och utrikesrådet (FAC).

§ 10

Utskottets prioriteringar för mandatperioden 2014-2018 – uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade göra dels en uppföljning och utvärdering av (lagen om) konsulära krisinsatser och UD:s reserekommendationer dels en uppföljning och utvärdering av EU:s bistånd, genom att följa upp utskottets tidigare rapport 2006/7:RFR7.


§ 11

Utskottets prioriteringar för mandatperioden 2014-2018 – utrikes resor och internationella konferenser

Utskottet beslutade att prioritera att genomföra utskottsresor och delta i internationella konferenser, utifrån den av riksdagsstyrelsen tilldelade budgeten, som innebär besök till

  • enskilda länder för utrikes- och säkerhetspolitiska överläggningar
  • multilaterala organ som OECD, FN, UNDP, UNICEF m.fl.
  • besök vid internationella insatser beslutade i sammansatta utskott samt,
  • enskilda samarbetsländer inom utvecklingssamarbetet

Utskottet beslutade att utskottsresor genomförs som helt utskott eller i delegationer där 2 eller flera delegationer tillsammans motsvarar helt utskott, att utskottet vid internationella konferenser fördelar platser efter partiernas invalsordning i utskottet (den s.k. turordningslistan), att det för mandatperioden medges möjlighet för aktiva suppleanter att delta i utskottsresor och vid internationella konferenser samt att följande ledamöter anses vara aktiva suppleanter i utrikesutskottet (f.n.): Serkan Köse (S), Maria Andersson Willner (S), Sotiris Delis (M) och Pernilla Stålhammar (MP)

Utskottet beslutar om respektive resa vid utskottets ordinarie sammanträden.

§ 12

Aktuella EU-frågor

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

JOIN(2015) 17 final

Läggs till handlingarna

KOM (2014) 612

Läggs till handlingarna

KOM 2014/15:FPM31

Läggs till handlingarna

KOM (2015) 223

Läggs till handlingarna

JOIN(2015) 22

Läggs till handlingarna

JOIN(2015) 24

Läggs till handlingarna

§ 13

Kanslimeddelanden

Informerades om att:

– utskottet beslutat att genomföra en resa till Bryssel och anmälningsblankett delas på bordet.

– Maria Andersson Willner (S) och Sofia Damm (KD) deltar i regeringsdelegationen till FfD i Addis Abeba.

– Riksrevisionens årliga rapport 2015 har inkommit. För UU:s del är det fyra granskningsrapporter som varit aktuella.

Beslutade att:

– 1-2 ledamöter deltar i konferens i Mocambique 12-15 oktober tillsammans med 1 ledamot från KU. Inbjudan gäller dels från GAVI dels konferensen ”Second Nordic – Mocambique Conference on Inclusive Growth”.

– utskottet sammanträder tillsammans med EUN den 17 juli inför FAC.


§ 14

Uppdrag att justera protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet.

§ 15

Tid för nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde äger rum fredagen den 17 juli.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 17 juni 2015

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:36

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6-10

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Valter Mutt (MP)

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (FP)

Hans Linde (V)

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

O

O

O

X

Sotiris Delis (M)

O

O

O

O

Maria Andersson Willner (S)

O

O

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

O

O

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmas Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (FP)

X

X

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

O

O

O

O

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (FP)

Mathias Sundin (FP)

Shadiye Heydari (S)

Olof Lavesson (M) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande