Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

2015-05-19

TID

11:00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om färdplanen för det europeiska forskningsområdet 2015-2020

Utskottet överlade med statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Eva Stensköld.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2676-2014/15).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige anser att det europeiska forskningsområdet (ERA) är ett viktigt strategiskt projekt som är centralt för europeisk forskning och innovation. Medlemsstaterna och EU bör arbeta för en hög ambitionsnivå gällande implementeringen av ERA.

Sverige stöder inriktningen i rådsslutsatserna som innebär att medlemsstaterna måste ta ett ökat ansvar för implementeringen av ERA.

Sverige tycker att det är bra att rådet ger sitt stöd till den färdplan som den rådgivande kommittén ERAC tagit fram. Sverige har dock ifrågasatt det lämpliga i att bifoga ERAC:s yttrande som ett annex, vilket Sverige har fått stöd för. Sverige tycker att det är bra att rådsslutsatserna ordagrant listar de topprioriterade åtgärderna för var och en av ERA:s prioriteringar.

Sverige menar att det är bra att man följer upp implementeringen av ERA men att en monitorering inte enbart bör göras genom ett antal kvantitativa indikatorer eftersom flera av de topprioriterade åtgärderna är av mer kvalitativ natur. Uppföljningen och monitoreringen av implementeringen av ERA får inte innebära en ökad administrativ börda. Hur ERA:s färdplan kommer att följas upp blir en viktig fråga för Sverige att bevaka.

Generellt sett anser Sverige att prioriteringen om jämställdhet är särskilt viktig och bör genomsyra hela arbetet med ERA och dess implementering.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt, med följande tillägg som godtogs av statssekreteraren. Betydelsen av samtliga sex prioriterade områden inom det europeiska forskningsområdet bör klargöras i det inledande stycket av regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om översynen av det europeiska forskningsområdets rådgivande struktur

Utskottet överlade med statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Eva Stensköld.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2677-2014/15).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige anser att det europeiska forskningsområdet (ERA) är ett viktigt strategiskt projekt som är centralt för europeisk forskning och innovation. Medlemsstaterna och EU bör arbeta för en hög ambitionsnivå gällande implementering av ERA.

Sverige anser att ökad koordinering mellan den rådgivande kommittén ERAC och de ERA-relaterade grupperna är viktig för att uppnå hög effektivitet av implementeringen av ERA. Sverige anser därför att det är bra att ordförande lägger fram förslag till rådsslutsatser om ERA:s rådgivande struktur. Vidare är det positivt att man nu ser över de ERA-relaterade gruppernas mandat vilka bör vara tydliga men tillåta de enskilda grupperna att agera självständigt.

Sverige menar att de ERA-relaterade grupperna bör återspegla de övergripande prioriteringarna som lyfts fram i färdplanen för ERA men att de inte enbart ska fokusera på implementeringen av färdplanen utan även fortsättningsvis ha en strategisk och rådgivande roll. Denna ståndpunkt har Sverige fått gehör för.

Sverige anser också att medlemsstaterna bör ha god nationell samordning för arbetet i de ERA-relaterade grupperna, att grupperna bör omnämnas som just ERA-relaterade grupper för att understryka det kontinuerliga arbetet med implementeringen av ERA, samt att ERAC får en ökad strategisk roll och fokuserar på den övergripande koordineringen mellan de ERA-relaterade grupperna, vilket är ståndpunkter Sverige har fått gehör för.

Sverige anser inte att ERAC ska ha delat ledarskap mellan kommissionen och medlem från ett medlemsland (vilket meddelas i nuvarande utkast till rådsslutsatser) eftersom detta kan leda till ineffektivitet i beslutsprocesserna. Beroende på kommande förhandlingsläge i Coreper är denna fråga mindre prioriterad än övriga svenska ståndpunkter.

I de fortsatta förhandlingarna om ERA:s rådgivande struktur kommer Sverige att betona nedan angivna ståndpunkter:

Sverige anser att rådet även fortsättningsvis ska ha möjlighet att ge specifika uppdrag till t.ex. High level group on joint programming (GPC), Strategic forum for forward looking activities (SFIC) och European Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI).

Sverige anser att det är viktigt att ERAC Working Group on Knowledge Transfer (KT)-gruppen får ett nytt mandat som tydligt inkluderar både optimal cirkulation av kunskap, open access samt digital ERA och att mandaten tydliggör att de olika delarna bör hanteras av olika undergrupper som företräds av ledamöter/experter inom respektive område.

Sverige anser att pågående översyn bör genomföras skyndsamt och beslut om de ERA-relaterade gruppernas mandat antas under nästkommande ordförandeskap.

Generellt sett anser Sverige att prioriteringen om jämställdhet är särskilt viktig vilket bör återspeglas i de ERA-relaterade grupperna. I den fortsatta översynen av de ERA-relaterade grupperna bör därför Helsinkigruppens betydelse särskilt framhållas.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om öppen, dataintensiv och nätverkad forskning som en drivkraft för snabbare och bredare innovation

Utskottet överlade med statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Eva Stensköld.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2678-2014/15)

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

En stark digital ekonomi är avgörande för tillväxt och europeisk konkurrenskraft i en allt mer globaliserad värld. Det är därför angeläget att Europa skapar de bästa förutsättningarna för att tillvarata alla möjligheter som digitaliseringen ger för att stärka europeiskt näringsliv, skapa nya arbetstillfällen och ge bättre förutsättningar för konsumenter.

En framgångsrik datadriven forskning och innovation, som bl.a. bidrar till en omställning till en grön resurseffektiv ekonomi är viktiga delar av detta.

En framgångsrik datadriven forskning och innovation är i sig beroende av tillgång till tillförlitliga och betrodda data av god kvalitet som uppfyller krav på interoperabilitet, liksom standardiserade och gemensamma format och protokoll för data och metadata samt solida infrastrukturer, resurser, tillräcklig kompetens samt tillhörande tjänster för data.

I förhandlingarna om rådsslutsatserna har Sverige tillsammans med likasinnade strävat efter att bevaka och förstärka skrivningar som på olika sätt stöder forskares förutsättningar och möjligheter att publicera sin forskning med öppen tillgång.

Det är viktigt att forskningsperspektivet beaktas när man diskuterar frågor som dataskydd, cybersäkerhet, immaterialrätt, datalagring, datahantering och datainfrastruktur.

Interoperabilitet, d.v.s. att olika system är kompatibla med varandra, främjar konkurrens och forskning och innovation. Interoperabilitet kan uppnås genom att alla berörda parter enas om ett gemensamt sätt att göra saker på. Ett sätt att nå det målet är att använda sig av standarder som alla kan använda och implementera och att dessa i möjligaste mån bör vara öppna. När val av standarder diskuteras bör man ta hänsyn till både den europeiska och globala standarden.

En utgångspunkt för alla pågående och nya initiativ bör därför vara att hänsyn tas till behovet av fria och gränsöverskridande dataflöden och att protektionistiska lösningar motverkas. Detta samtidigt som behovet av ett tillfredsställande skydd för persondata respekteras liksom att befintlig nationell lagstiftning på området beaktas. I förhandlingarna om rådsslutsatserna har Sverige till exempel drivit att hänsyn bör tas till relevant nationell lagstiftning när tjänster för lagring och delning av forskningsdata på EU-nivå tas fram.

En grundförutsättning för ett digitalt samhälle är att de digitala klyftorna som finns mellan människor idag minskar. Digitala klyftor uppstår när olika grupper eller individer i ett samhälle har olika möjlighet att erhålla och utveckla en digital kompetens.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-information från regeringen om uppföljningen av det offentliga samrådet om Science 2.0

Statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Eva Stensköld informerade utskottet om uppföljningen av det offentliga samrådet om Science 2.0.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:35.

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014 (UbU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2014/15:RJ1 och 2014/15:RR3. Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU16.

Legitimation för kuratorer (UbU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till socialutskottet över utskottsinitiativ om legitimation för kuratorer. Utskottet justerade förslag till yttrande 2014/15:UbU7y.

Skolavslutningar (UbU00)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skolavslutningar.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 maj 2015 kl. 10.45.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras tisdagen den 26 maj 2015

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:36

§ 1–11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Jabar Amin (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Torbjörn Björlund (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande