Protokoll utskottssammanträde 2014/15:37

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37

DATUM

2015-07-17

TID

11:00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC) tillsammans med EU-nämnden

Statssekreterare Hans Dahlgren, utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD, departementsråd Robert Rydberg, UD, departementsråd Andrés Jato, politiskt sakkunnig Laila Naraghi, UD, departementsråd Efraim Gomez, UD och departementssekreterare Fabian Fossum Hylin, UD, lämnade information inför utrikesrådet (FAC).

Ledamöternas frågor besvarades.

Stenografiska uppteckningar finns tillgängliga och förvaras genom EU-nämndens försorg.

§ 2

Kanslimeddelande

Informeras om att:

– utrikesutskottet samt försvarsutskottet tillsammans deltar med 6 ledamöter i interparlamentarisk konferens (GUSP/GSFP) om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken den 4-6 september i Luxemburg. Från UU deltar Anna-Lena Sörenson (S), Sofia Arkelsten (M) och Julia Kronlid (SD). Från FöU deltar Peter Jeppsson (S), Paula Holmqvist (S) och Hans Wallmark (M).

– presidiet beslutat att en ledamot från utskottet deltar i konferensen The Riga Stratcom Dialogue i Riga den 20-21 augusti. Enligt utskottets turordningslista står M först i tur. Karin Enström (M) deltar i konferensen.

– statssekreterare Ulrika Modéer kallas till utskottets sammanträde den 24 september för att lämna information om arbetet med biståndspolitiskt ramverk.

§ 3

Uppdrag att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 september 2015 kl. 09:30

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 17 juli 2015

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:37

§ 1-

§ 2-4

§

§

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Julia Kronlid (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Kerstin Lundgren (C)

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

Sotiris Delis (M)

Maria Andersson Willner (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

O

O

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Hans Wallmark (M)

Yilmas Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (FP)

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

X

Pavel Gamov (SD)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

-

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (FP)

Mathias Sundin (FP)

Shadiye Heydari (S)

Olof Lavesson (M) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande