Protokoll utskottssammanträde 2014/15:39

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39

DATUM

2015-06-11

TID

10:00–10.15

10.20–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:38.

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (UbU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:107. Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU15.

M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Specialdestinerade statsbidrag - Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola (UbU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:106. Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU14.

Skolavslutningar m.m.

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ledamöterna från M, C, FP och KD föreslog att utskottet, med ändring av utskottets beslut den 7 maj 2015 om utarbetande av en lagrådsremiss med grund i förslag i motionerna 2014/15:2839 och 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl., nu i stället skulle uppdra åt kansliet att utarbeta en lagrådsremiss om skolavslutningar i kyrkan m.m. med grund i förslag från Statens Skolinspektion Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria ”Vissa skollagsfrågor – del 2” (2014/5176/S).

Utskottet avslog förslaget.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Ordförande konstaterade att det inte fanns stöd för motionerna 2014/15:2839 och 2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. och föreslog därför att utskottets beslut från den 7 maj 2015 skulle upphävas så att kansliet inte längre skulle ha i uppdrag att utarbeta en lagrådsremiss med grund i förslag i dessa motioner. Utskottet beslutade enligt ordförandens förslag.

Dessa motioner kommer att behandlas under riksmötet 2015/16.

Utrikes resa

Utskottet beslutade att resa till Storbritannien i september 2015. Syftet med resan är att studera utbildnings- och forskningssystemen. Utskottet vill bl.a. informera sig om hur skolor arbetar med elever med behov av särskilda stödinsatser. Utskottet önskar också informera sig om hur forskningssystemet främjar forskningens kvalitet och nyttiggörande.

Deltagare i utrikes resor

Utskottet beslutade att aktiva suppleanter ska kunna delta i utskottets utrikes resor under valperioden enligt bilaga 4.

Fråga om utskottsinitiativ om utredning om lärarutbildning

SD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 5.

Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ om den s.k. Shanghaimodellen

SD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 6.

Ärendet bordlades.

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för

forskning (UbU3)

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 24 september 2015 yttra sig över proposition 2014/15:121 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 september 2015

kl. 10.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras tisdagen den 16 juni 2015

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:39

§ 1–12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Jabar Amin (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Torbjörn Björlund (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande