Protokoll utskottssammanträde 2014/15:40

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40

DATUM

2015-05-07

TID

09.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Statens stöd till dagspressen (KU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2014/15:88 och motioner.

Utskottet justerade betänkandet 2014/15:KU12.

SD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Ordförandeskifte

Ordföranden övertog ledningen av sammanträdet efter vice ordförande Björn von Sydow (S).

§ 3

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragnings-listan.

§ 4

AV-direktivet

Statssekreterare Per Olsson m.fl. vid Kulturdepartementet informerade inför rådsmötet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 18–19 maj 2015.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:38.

§ 6

Kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Anna-Lena Sörenson (S) och Mathias Tegnér (S) har avsagt sig uppdraget som suppleanter i utskottet.

Till nya suppleanter har utsetts Carin Jämtin (S) och Ida Karkiainen (S) fr.o.m. den 5 maj 2015.


§ 7

Besök

Kanslichefen anmälde en inbjudan om besök.

Utskottet beslutade att träffa Montenegros vice talman onsdagen den 27 maj 2015.

Ledamöterna Andreas Norlén (M), Hans Ekström (S), Jonas Gunnarsson (S), Per-Ingvar Johnsson (C) och Emilia Töyrä (S) avser delta vid besöket.

§ 8

Svenska mål vid Europadomstolen

Kanslichefen anmälde inkommen promemoria från UD om klagomål mot Sverige enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter under år 2014.

§ 9

Vårändringsbudget för 2015 och Årsredovisning för staten 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och skrivelse 2014/15:101.

Utskottet beslutade att yttra sig över skrivelse 2014/15:99.

Utskottet beslutade att inte yttra sig över skrivelse 2014/15:101.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Författningsfrågor (KU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av ärendet.

Ärendet bordlades till nästa riksmöte.

§ 11

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet behandlade en promemoria om uppföljning av riksdagens budgetbeslut för utgiftsområde 1.

Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:75 och redogörelse 2014/15:RS5.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Satu Saariniemi

Justerat 2015-05-19

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-05-05)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:40

§ 1

§ 2-11

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

O

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

O

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Mathias Sundin (FP)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Ida Karkiainen (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande